Invitație de participare / anunț publicitar la procedura de achiziție având ca obiect atribuirea acordului-cadru de achiziție publică de măști de protecție

COD CPV: 33100000-1 - Echipamente medicale

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră vă invită să depuneți ofertă pentru achiziția publică de echipamente de protecție, respectiv: mască de protecție respiratorie individuală pentru domeniul medical, de unică folosință.

I. Autoritatea contractantă:

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ

Cod fiscal 3194222.

Adresa de corespondență: B-dul Geniului nr. 42C, Sector 6, localitatea: București, Cod poștal: 060117, România.

Punct de contact: B-dul Geniului nr. 42C, Sector 6, localitatea: București, Cod poștal: 060117, România, tel. +40 213162598/19360/19362, fax:+40 214087425.

E-mail: achizitii.igpf@mai.gov.ro

Adresa internet (URL): www.politiadefrontiera.ro.

ADRESA DE LA CARE SE POT OBȚINE INFORMAȚII SUPLIMENTARE: achizitii.igpf@mai.gov.ro

Adresa unde se DEPUN ofertele: achizitii.igpf@mai.gov.ro

II. Obiectul achiziției:

Obiectul acordului-cadru este reprezentat de furnizarea de produse:

Achiziția de măști de protecție

Cod CPV:  33100000-1 - Echipamente medicale

III. Procedura de atribuire

Tipul procedurii: Negociere Fără Publicare Prealabilă (N.F.P.P.) conform prevederilor art.104 alin. (1) lit. c)  din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Criteriul de atribuire:

În urma derulării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă va fi stabilită oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pe baza criteriului de atribuire “cel mai bun raport calitate-preț” în conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, actualizată.

Având în vedere urgența achiziției și faptul că produsele au specificații ce definesc clar caracteristicile tehnice, alături de preț a fost ales ca și criteriu de departajare modalitatea de ambalare pentru a asigura atât un grad mare de protecție împotriva contaminării măștilor cât și un transport facil către structurile Poliției de Frontieră.

Autoritatea contractantă a ales criteriul de atribuire menționat anterior, utilizând ca factori de evaluare prețul ofertat cu o pondere de 95% și modul de ambalare, respectiv cutii de 50 bucăți, acordat cu o pondere de 5%.

Pentru fiecare factor de evaluare, autoritatea contractantă a stabilit punctajele în mod proporțional cu importanța caracteristicilor tehnice/funcționale considerate a reprezenta un avantaj calitativ.

Punctajul maxim acordat este 100 de puncte.

Algoritm de calcul:

 1. P(n) – reprezintă punctajul aferent preţului ofertei şi se calculează astfel:
  1. a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertate se acorda 95 de puncte;

                                    Pmin=95

 1. b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la litera a) se acordă punctaj astfel:

                                    P(n) = (Prețmin x 95)/ Preț(n),

unde:  P(n) – punctajul financiar pentru oferta n;

            Preţn – preţul ofertei n;

            Preţmin – cel mai mic preţ dintre toate ofertele.

 1. G(n) – reprezintă punctajul aferent modul de ambalare a măștilor şi se acordă 5 puncte pentru ambalarea la cutii de 50 bucăți.
  1. b) pentru altă modalitate de ambalare nu se acordă punctaj.

Stabilirea ofertei câştigătoare se va face după următorul algoritm de calcul:

Punctajul total,  P(total) acordat pentru fiecare ofertă se calculează pe baza formulei:

                                    P(total) = P(n) +  G(n).

Punctajul parțial, P(n) se va rotunji la două zecimale. Dacă a treia zecimală este egală sau peste 5, rotunjirea se face în sens pozitiv, iar dacă a treia zecimală este sub 5 atunci rotunjirea se face în sens negativ.

În cazul în care, în urma calculării punctajului total, doi sau mai mulți ofertanți se află la egalitate pe primul loc cu punctaje egale, departajarea se va solicita re-ofertarea prin email, prin transmiterea unor propuneri financiare îmbunătățite.

V. Valoarea totală estimată a achiziţiei: 2.000.000 lei, fără TVA

VI. Achiziţia se finalizează prin: încheierea unui acord-cadru, fără reluarea competiției.

Modul de derulare a acordului cadru:

După stabilirea cantității necesare a fi achiziționate, autoritatea contractantă consultă în scris, prin e-mail, semnatarii acordului cadru cu privire la posibilitatea de livrare a măștilor de protecție. Promitenții furnizori vor transmite, în maxim o zi lucrătoare, autorității contractante cantitatea disponibilă pentru livrare în termenul de trei zile lucrătoare de la semnarea contractului subsecvent de ultima parte.

Lipsa răspunsului acestora va fi asimilată unui răspuns negativ (stoc epuizat).

În situația în care cantitatea necesară excede stocul ofertantului clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire, autoritatea contractantă va atribui acestuia contractul subsecvent pentru cantitatea disponibilă, urmând ca diferența să fie achiziționată de la ofertanții clasați pe următoarele locuri în ordinea crescătoare a clasamentului, până la concurența necesarului de achiziționat, în funcție de stocurile fiecăruia.

Contractul/ele subsecvent/e vor fi semnate de către ultima parte în termen de două zile lucrătoare de la momentul expirării termenului de răspuns la consultare.

VII Durată implementare: Acordul-cadru va fi valabil 3 luni de la data semnării de către ultima parte, dar nu mai târziu de data încetării situației de urgență ce a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (data declarată de către Organizația Mondială a Sănătății/ Ministerul Sănătății pentru ridicarea stării de urgenţă).

VIII. Depunerea ofertei

Pentru participarea la procedura de achiziţie, ofertanții vor transmite pe e-mail, următoarele documente:

a. Documente de calificare cu menţiunea ’’Documente de calificare”:

a.1 Cerinţe cu privire la situaţia personală a candidaților/ofertanților:

 • Declarație privind neîncadrarea în situația prevăzută la art. 59, art. 60, art. 164, art. 165 și 167 din Legea 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare - Formular nr. 1;
 • Declaraţie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă Formular nr. 2

a.2 Capacitatea de exercitare a activității profesionale (forma de înregistrare):

 • Se vor prezenta documentele care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comerțului (ONRC) de pe lângă instanța competentă din care să rezulte că obiectul de activitate al ofertantului include furnizarea de produse care fac obiectul achiziției.

Informațiile cuprinse în Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerțului trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.

NOTĂ:

Neîndeplinirea criteriilor de calificare constituie motiv de respingere a ofertelor.

Toate certificatele depuse trebuie să fie valabile la data prezentării.

b. propunere tehnică - Formular nr. 3:

Ofertanții vor întocmi oferta tehnică în conformitate cu specificațiile Caietului de sarcini, iar aceasta va fi semnată de reprezentantul legal al operatorului economic sau daca este cazul, de persoanele împuternicite de către acesta;

 • Propunerea tehnică va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe durata a 30 de zile calendaristice de la data depunerii ofertelor, durată care reprezintă perioada de valabilitate a ofertei.

Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat, complet şi cu toate caracteristicile care definesc solicitările din Caietul de sarcini. De asemenea, ofertanţii vor anexa la oferta tehnică toate documentele justificative care susțin cele asumate prin aceasta.

NOTĂ:

Modul de prezentare a propunerii tehnice:

 • Ofertantul are obligația de a elabora și prezenta Propunerea Tehnică astfel încât să respecte specificațiile minime precizate în documentație.
 • Se vor asuma cerintele din Propunerea tehnică din documentație, din care să rezulte concordanța cu specificațiile tehnice prevăzute.
 • Pentru fiecare cerință este obligatorie detalierea modalitatii de indeplinire in coloana „Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime/specificatia tehnica a produsului care demonstreaza îndeplinirea cerintei” – Formularul 3.
 • Ofertele care nu satisfac corespunzător specificațiile tehnice minime solicitate în Caietul de Sarcini vor fi considerate

Toată documentația va fi prezentată în limba română.

1. Propunerea tehnică va fi întocmită respectând cerinţele din specificaţiile tehnice prin prezentarea Formularului de propunere tehnică nr. 3 reprezentând un tabel de conformitate prin care ofertanţii vor prezenta îndeplinirea cerinţelor minime obligatorii solicitate prin specificaţiile tehnice. Produsele ofertate trebuie să respecte fiecare cerinţă minimală obligatorie precizata în specificaţiile tehnice. Nu se acceptă menţiuni precum „ok, „da”, ofertanţii trebuie să descrie în mod concret îndeplinirea cerinţelor minimale stabilite prin specificaţiile tehnice.

2. Ofertanţii vor prezenta în cadrul propunerii tehnice:

 1. fişa tehnică a produsului, după caz.
 2. certificate de conformitate;

Propunere financiară

 • Propunerea financiară va cuprinde formularul de ofertă - Formular nr. 4 - Formular de Propunere Financiară şi Formularul nr. 5 – Centralizator de prețuri, conținând: denumire produs, unitate de măsură, cantitatea maxima ofertată (buc), preț unitar în lei fără TVA , valoarea totală în lei fără TVA, termen de livrare (în zile lucrătoare de la încheierea contractului subsecvent).
 • Prețul unitar în lei fără TVA ofertat pe produsul care face obiectul achiziției va include toate costurile aferente livrării produselor astfel cum este menționat în specificațiile tehnice, inclusiv transport sau alte costuri complementare, adiacente livrării.
 • În vederea comparării unitare a ofertelor, toate prețurile vor fi exprimate în cifre cu două zecimale (dacă prețul ofertat este cu zecimale).
 • Termenul de depunere a noii oferte, rezultate în urma ședinței de negociere, privind propunerea financiară îmbunătățită este de o zi lucrătoare de la data primirii solicitării.

Având în vedere starea de urgență generată de virusul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru prevenirea răspândirii acestuia, negocierea va consta în retransmiterea propunerii financiare revizuite în termen de o zi lucrătoare de la data primirii solicitării din partea comisiei de evaluare.

NOTĂ:

Prețul va fi exprimat în lei fără TVA, va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada de derulare a acordului cadru.

Nerespectarea solicitărilor cu privire la conținutul propunerii financiare determină declararea acesteia ca fiind inacceptabilă.

Modul de prezentare al ofertei

Oferta depusă de ofertanţi trebuie să respecte condiţiile prevăzute în documentația de atribuire publicată pe SEAP și trebuie să cuprindă:

 1. Documentele de calificare
 2.  Propunerea tehnică
 3. Propunerea financiară
 4. Agrearea modelului de acord-cadru şi contract subsecvent prin semnare fără obiecţiuni.

Data limită de depunere a ofertelor: 08.04.2020 ora 13:00

Şedinţele de evaluare nu sunt publice.

Data limită de vizualizare a ofertelor: 08.04.2020.

Ședinţa de vizualizare a ofertelor nu este publică.

Şedinţa de negociere va consta în retransmiterea formularului de ofertă în urma solicitării comisiei de evaluare, după etapa de calificare a ofertanților.

În urma derulării etapei de negociere, ofertanţii vor depune ofertele finale semnate de către de reprezentantul legal sau persoana împuternicită în termen de maximum o zi lucrătoare de la data solicitării comisiei de evaluare la adresa de e-mail igpf@mai.gov.ro .

Runda de negociere cu ofertanții ale căror oferte au fost declarate admisibile va avea ca obiect prețul ofertat ( în Formularul 4 și 5).

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui acordul-cadru pe baza ofertei iniţiale, fără negociere:

 1. în cazul în care un ofertant nu dorește să depună o ofertă îmbunatățită și declară acest aspect odată cu oferta inițial depusă;
 2. dacă există un singur ofertant admisibil.

IX Garanţia de bună execuţie

Având în vedere termenul de livrare de trei zile lucrătoare și opțiunea autorității contractante de a încheia contracte subsecvente cu promitenții furnizori doar în situația existenței stocului de măști de protecție precum și procedura de achiziție organizată, respectiv negociere fără publicarea prealabilă, în baza art. 39 alin. (2) din HG nr. 395/2016, actualizată, autoritatea contractantă nu solicită garanție de bună execuție.

X. Alte informaţii:

Toate solicitările de clarificări vor fi transmise prin e-mail la adresa: achizitii.igpf@mai.gov.ro, anterior datei limită de depunere a ofertelor, persoana de contact Lucian Gogoi – șef Serviciu Achiziții;

Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi publicate pe SEAP prin republicarea anunțului de publicitate.

Plata se efectuează în lei în conformitate cu legislația națională în vigoare, atât din fonduri de la bugetul de stat cât și din fonduri externe nerambursabile.

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE:

https://www.politiadefrontiera.ro/files/docu/1585815954368-2formulare.docx

https://www.politiadefrontiera.ro/files/docu/1585816058276-3caietdesarcinimasti.docx

https://www.politiadefrontiera.ro/files/docu/1585816097185-31specificatiemasti.docx

https://www.politiadefrontiera.ro/files/docu/158581612251-4modelcsmastideprotectie.docx

https://www.politiadefrontiera.ro/files/docu/1585816141226-5modelacmastideprotectie.docx

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe