Inspectoratul general

Pentru vizualizarea și salvarea documentului: descarcă PDF.

1. Direcția de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei

Direcția de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei  este structura specializată din cadrul I.G.P.F care asigură coordonarea structurilor teritoriale ale Poliției de Frontieră Române și implementarea legislației naționale și a legislației Uniunii Europene în aspecte care privesc controlul la frontiere.

Conducere: Director, chestor de poliție Vizitiu Marius-Alexandru.

Organizare:

 • Serviciul de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei,
 • Serviciul Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi,
 • Serviciul de Supraveghere și Control Naval.

Principalele atribuții:

 • sprijinirea, coordonarea și verificarea activității structurilor teritoriale cu atribuții pe linia controlului la frontiere (terestre, aeriene și maritime) privind modul de planificare, organizare, conducere, executare a misiunilor specifice, precum și activitatea specifică a structurilor de supraveghere și controlul trecerii frontierei de la nivel teritorial;
 • monitorizarea situației operative existentă la nivelul structurilor teritoriale ale Poliției de Frontieră Române cu atribuții pe linia controlului la frontieră, în vederea identificării disfuncționalităților și stabilirea măsurilor corective și de eficientizare activităților acestora;
 • elaborarea proiectelor de acte normative și alte documente specifice activității de control la frontiere (dispoziții ale inspectorului general, proceduri de lucru, puncte de vedere, proiecte de răspuns la petiții etc.);
 • participarea și transmiterea punctelor de vedere în ceea ce privește elaborarea / modificarea legislației Uniunii Europene în domeniul controlului la frontiere.

2. Direcția de Prevenire și Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere

Direcţia de Prevenire şi Combatere a Migraţiei Ilegale şi a Infracţionalităţii Transfrontaliere este structura din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române, specializată în domeniul prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale şi a infracţionalităţii transfrontaliere.

Conducere: Director, chestor de poliție Daniel Tache.

Organizare:

 • Serviciul de Prevenire a Migraţiei Ilegale şi Infracţionalităţii Transfrontaliere,
 • Serviciul de Combatere a Migraţiei Ilegale şi Infracţionalităţii Transfrontaliere,
 • Serviciul Expertiză a Documentelor de Călătorie şi Criminalistică,
 • Serviciul Analiză de Risc.

Principalele tribuţii:

 • activităţi informativ-operative şi de cercetare penală în domeniul prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale şi a infracţionalităţii transfrontaliere, gestionarea bazei de date a P.F.R. pe linia analizei de risc, evidenţa fişelor dactiloscopice întocmite la nivelul P.F.R., precum şi evidenţa falsurilor în documentele de călătorie pentru trecerea frontierei de stat,
 • alimentează baza de date din sistemul european Documente false şi autentice on-line, numai prin lucrători criminalişti autorizaţi şi cooperează cu structurile şi autorităţile publice române, precum şi cu organismele internaţionale sau instituţii poliţieneşti străine, în domeniul de activitate.

Date de contact: telefon/fax:  021.40.85.034; e-mail : igpf@mai.gov.ro

3. Direcția Management Operațional și Suport Informațional

Direcția Management Operațional și Suport Informațional este structura specializată din cadrul inspectoratului general, care își îndeplinește atribuțiile specifice prin intermediul structurilor componente:

 • Centrul Operațional de Coordonare (la nivel de serviciu),
 • Serviciul Suport Informațional,
 • Biroul Management Stări Excepționale, Planificare Misiuni și Înzestrare,
 • Biroul Planificare - Evaluare și Statistică.

Conducere - Împuternicit Director, comisar șef de poliţie Lenuța Vasiliu.

Principalele atribuții:

 • monitorizează permanent situaţia operativă înregistrată în zonele de competenţă ale P.F.R. în vederea stabilirii unei reacţii adecvate la nivel naţional pentru soluţionarea incidentelor la frontieră şi asigură fluxul informaţional la nivel inter şi intrainstituţional.
 • asigură suportul informațional pentru luarea deciziilor de către conducerea inspectoratului general, prin organizarea și coordonarea circuitului documentelor de la nivel central și teritorial şi întreprinderea măsurilor necesare pentru realizarea unei comunicări eficiente cu cetățenii, reprezentanţii societăţii civile şi organizaţiile non-guvernamentale.
 • gestionarea, la nivelul structurilor P.F.R., a pregătirii pentru trecerea la stările excepționale, precum și a situațiilor de criză pe linie de ordine publică, a situaţiilor de urgenţă și a securității sediilor, prin elaborarea/aplicarea documentelor de planificare şi conducere specifice, precum și planificarea înzestrării cu armament, mijloace tehnice şi materiale necesare pentru realizarea obiectivelor/misiunilor specifice.
 • sprijinirea managementului în structurile P.F.R. prin eleborarea unor analize, statistici, planuri, evaluări, previziuni şi implementarea standardelor conexe activităţii specifice poliţiei de frontieră, având la bază documente de politici publice cu relevanţă în domeniu.

Date de contact: telefon 021/316.25.98; fax: 021/316.35.11; e-mail: igpf@mai.gov.ro

4. Direcția Platforme Europene și Cooperare

Direcţia Platforme Europene de Cooperare este structura din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră  care are rolul de a gestiona semnalările, consemnele restrictive şi operative de interes pentru Poliţia de Frontieră Română sau care fac obiectul SINS, SIS şi a infracţiunilor grave, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale

Conducere: Director, comisar șef de poliție Alin Bădărau

Organizare:

 • Serviciul Platforme de Cooperare,
 • Unitatea Naţională de Informaţii privind Pasagerii,
 • Serviciul Semnalări Naţionale şi Schengen.

Principalele atribuţii: 

 • asigurarea schimbului operativ de informaţii cu celelalte state membre în domeniile SIS, EUROSUR, PNR,
 • coordonarea implementării noilor sisteme europene de informaţii (EES, ETIAS), cu impact asupra activităţii Poliţiei de Frontieră, aplicarea Legii nr. 284/2018,
 • gestionarea semnalărilor, consemnelor restrictive şi operative de interes pentru Poliţia de Frontieră Română sau care fac obiectul SINS, SIS şi a infracţiunilor grave, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale.

Date de contact: telefon: 021.31.62.598, 021.31.82.592; fax: 021.31.21.189.

5. Direcția Control Intern

Direcția Control Intern structura care are competenţă materială şi teritorială  executarea controalelor la structurile P.F.R.

Conducere: Împuternicit Director, comisar şef de poliție Ludovic Ciolan.

Organizare:

 • Serviciul Control,
 • Serviciul Anchete.

Principalele atribuții:

 • organizarea și executarea controalelor de fond și tematice.
 • verificarea petițiilor și sesizărilor, coordonarea și efectuarea cercetărilor administrative, cercetarea abaterilor de la normele deontologice comise de polițiștii de frontieră și personalul contractual din cadrul structurilor inspectoratului general și, după caz, a altor structuri subordonate,
 • cercetarea faptelor cu caracter penal comise de polițiștii de frontieră care nu au calitatea de organ de cercetare al poliției judiciare și efectuarea actelor/activităților delegate de procurori în dosarele aflate în anchetă proprie a acestora, monitorizarea și îndrumarea metodologică a sistemului de control intern managerial.

Date de contact: telefon 021.316.25.98; fax: 021.316.35.11; e-mail: igpf@mai.gov.ro

6. Direcția Resurse Umane

Direcţia Resurse Umane este structura specializată din cadrul inspectoratului general, subordonată direct inspectorului general și funcțional Direcției Generale Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne, care gestionează problematica pe linie de resurse umane la nivelul Poliției de Frontieră Române.

ConducereaÎmputernicit Director, comisar şef de poliție Lăcrămiora Filip.

Organizare:

 • Serviciul Personal şi Coordonare Structuri de Resurse Umane,
 • Serviciul Gestiune Personal,
 • Serviciul Organizare,
 • Serviciul Formare Iniţială şi Continuă,
 • Biroul Inspecţia Muncii.

Principalele atribuții:

 • recrutarea, selecţionarea, încadrarea, promovarea sau eliberarea din funcţii a personalului, organizarea activităţii de recrutare a candidaţilor pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.,
 • evidenţa personalului din cadrul inspectoratului general/structurilor subordonate nemijlocit în activitate, rezervă şi retragere, consilierea conducerii inspectoratului general şi asigurarea respectării prevederilor legale în vederea asigurării unui management organizatoric la nivelul P.F.R.,
 • organizarea şi coordonarea formării inițiale și continue a personalului P.F.R., organizarea şi desfăşurarea activității de inspecţie a muncii în domeniul raporturilor de muncă / serviciu şi al securităţii şi sănătăţii în muncă în inspectoratul general şi structurile subordonate acestuia.

Date de contact: telefon 021.31.68.964, fax 021.40.87.413.

7. Direcția Comunicații și Tehnologia Informației

Direcţia Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei este structura specializată din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, având competenţă în domeniul comunicaţii şi tehnologia Informaţiei. Activităţile derulate vizează îndeplinirea obiectivului general al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră cu privire la asigurarea necesarului de resurse umane, tehnică, mijloace de mobilitate terestră şi navală, alte echipamente specifice şi bunuri materiale, pentru îndeplinirea misiunilor specifice de către toate structurile din subordine.

Conducere: Director, chestor de poliție ing. Daniel Mincă.

Organizare:

 • Serviciul Comunicaţii Voce-Date,
 • Serviciul Comunicaţii Radio,
 • Serviciul Tehnologia Informaţiei,

Principalele atribuții:

 • organizarea activităţii specifice la nivelul Inspectoratului General, respectiv coordonarea și îndrumarea personalului specializat de la nivelul structurilor teritoriale.
 • realizarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea, protejarea şi mentenanţa sistemului informatic și de comunicaţii, cât şi aplicarea procedurilor şi mijloacelor de prelucrare a informaţiilor necesare procesului decizional pentru conducerea instituției.

Date de contact: telefon interior secretariat 19.114 / 19.187, fax 021.408.74.22.

8. Direcția Afaceri Europene, Schengen și Relații Internaționale

Direcția Afaceri Europene, Schengen şi Relaţii Internaţionale este structura specializată a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră care are ca obiectiv specific organizarea, planificarea, coordonarea şi realizarea activităţilor de afaceri europene, implementarea / monitorizare / punerea în aplicare a acquis-ului Schengen, cooperarea internaţională, marcarea şi demarcarea frontierei de stat, precum şi relaţionarea cu Agenţia FRONTEX, respectiv, reprezentarea inspectoratului general la diverse activităţi internaţionale, conform mandatelor aprobate.

Conducere: Împuternicit Director, comisar de poliție Cristina Jianu.

Organizare:

 • Serviciul Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale,
 • Punctul Naţional de Contact FRONTEX (nivel de Serviciu),
 • Biroul Topografie şi Tratate,
 • Compartimentul Schengen,

Atribuții:

 • organizarea, planificarea, coordonarea şi realizarea activităţilor de afaceri europene şi cooperare internaţională la nivelul inspectoratului general şi structurilor subordonate, precum şi relaţionarea instituţiei cu alte organizaţii internaţionale şi iniţiative regionale în domeniul managementului de frontieră.
 • asigurarea unei bune relaţionări între P.F.R., structurile M.A.I. şi Agenţia FRONTEX, precum şi dezvoltarea cooperării cu acest for european în beneficiul instituţiei.
 • gestionarea documentelor de marcare şi demarcare a traseului frontierei de stat, a lucrărilor de specialitate executate pentru marcarea şi demarcarea frontierei, precum şi modificărilor traseului frontierei de stat determinate de fenomenele naturale sau acţiunile umane, a semnelor de frontieră şi a lucrărilor de întreţinere a acestora, precum şi cu privire la asigurarea conformităţii documentaţiei de cooperare în domeniul de competenţă al Poliţiei de Frontieră cu prevederile legii nr. 590 din 2003 privind tratatele, precum și ordinul MAI nr. 143/2015 privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare. 
 • implementarea politicilor U.E. în domeniul de competență al P.F.R., monitorizarea implementării aquis-ului Schengen şi fundamentarea pozițiilor instituției, M.A.I. și României în negocierea cu forurile europene.

Date de contact: telefon/fax 021.408.74.03; e-mail d4.s2.igpf@mai.gov.ro

9. Direcția Financiară

Direcția Financiară, în calitate de organ se specialitate în domeniul financiar-contabil al ordonatorului secundar de credite, are ca scop activitatea de asigurare financiară și evidență contabilă a patrimoniului, organizate conform dispozițiilor legale.

Conducere: Director, comisar-şef de poliţie Gabriela Gheorghe.

Organizare:

 • Serviciul Buget-Contabilitate,
 • Serviciul Decontări şi Metodologie
 • Biroul Gestionare - Asistenţă Fonduri Externe.

Principalele atribuții: 

 • elaborează, fundamentează, gestionează și repartizează bugetul de venituri şi cheltuieli proprii ale aparatului central, cât și pentru ordonatorii terțiari de credite;
 • întocmeşte documentele privind operaţiunile de rambursare Frontex;
 • verifică eligibilitatea costurilor din contribuţia U.E. şi documentele justificative care fac obiectul plăţilor aferente proiectelor derulate pe fonduri externe nerambursabile postaderare şi întocmeşte situaţia centralizatoare a plăţilor efectuate, pe surse de finanţare, pentru fiecare proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile postaderare;
 • răspunde la cereri, petiţii şi formulează puncte de vedere în domeniul financiar – contabil;
 • coordonează, sprijină şi controlează, în limita atribuţiilor funcţionale, activitatea specifică a structurilor similare la nivelul teritorial.
 • întocmeşte raportările şi situaţiile corespunzătoare activităţii financiar contabile, inclusiv situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
 • asigură plata drepturilor băneşti cuvenite personalului, cu efectuarea reţinerilor şi a viramentelor legale;
 • înregistrează în contabilitate toate operațiunilor economice și financiare pentru activitatea proprie a I.G.P.F;
 • achita obligaţiilor faţă de furnizori, în limita prevederilor bugetare şi a deschiderilor lunare de credite;
 • asigură fondurile financiare necesare derulării și finalizării investițiilor Poliției de Frontieră;
 • asigură funcţionarea unitară a casieriei şi efectuarea operaţiunilor de casă în conformitate cu prevederile normale legale;
 • întocmeşte şi transmite lunar declaraţiile privind obligaţiile fiscale ale instituţiei faţă de bugetul de stat;
 • coordonează activitatea financiar-contabilă din unitate, urmăreşte respectarea legislaţiei privind achiziţiile şi a celei privind angajarea, lichidarea, ordonaţarea şi plata cheltuielilor instituţiei;
 • ține evidenţa angajamentelor bugetare, angajamentelor legale şi a plăţilor cheltuielilor bugetare prin intermediul platformei online a Ministerului Finanţelor Publice - FOREXEBUG;

Contact: telefon: 021.316.25.98; 021.318.25.92, fax: 021.312.11.89, e-mail: pfr@igpf.ro

10. Direcția Fonduri Externe Nerambursabile

Direcţia Fonduri Externe Nerambursabile este structura specializată a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră care are ca obiectiv identificarea oportunităţilor de finanţare, accesarea, coordonarea şi monitorizarea implementării proiectelor cu finanţare nerambursabilă în beneficiul P.F.R.

Conducere: Director, comisar şef de poliţie Angelica Dorobanţu.

Organizare:

 • Serviciul Granturi şi Fonduri Structurale,
 • Serviciul Fonduri Dedicate.

Atribuții:

 • Coordonarea activităţilor referitoare la atragerea şi gestionarea fondurilor externe nerambursabile.
 • Accesarea, coordonarea şi monitorizarea implementării proiectelor dedicate domeniului Afaceri Interne - I.G.P.F. beneficiar.
 • Identificarea oportunităţilor de finanţare, accesarea, coordonarea şi monitorizarea implementării proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă, altele decât fondurile dedicate.

Date de contact: piu_gibp@mai.gov.ro

11. Direcția Logistică

Direcţia Logistică este structura specializată din cadrul inspectoratului general care are ca obiective specifice coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor pe linie de administrare a patrimoniului imobiliar, de asigurare tehnică cu mijloace de mobilitate, armament, muniţii şi tehnică specială, de intendenţă şi de protecţie a mediului desfăşurate la nivelul tuturor structurilor P.F.R.; planificarea logistică şi înzestrarea structurilor P.F.R cu mijloace de mobilitate, armament, muniţii şi tehnică specială, cu finanţare din bugetele anuale aprobate la nivelul ordonatorului secundar de credite şi proiecte cu fonduri comunitare nerambursabile.

Conducere: Împuternicit Director, comisar şef de poliţie Ionel Stanciu.

Organizare:

 • Serviciul Administrarea Patrimoniului Imobiliar,
 • Serviciul Tehnic,
 • Serviciul Planificare și Metologie Logistică,
 • Serviciul Sisteme de Supraveghere.

Principalele atribuții:

 • planificarea, organizarea, coordonarea, controlul şi îndrumarea activităţilor desfăşurate de compartimentele de administrare a patrimoniului imobiliar din structurile poliţiei de frontieră, precum şi monitorizarea obiectivelor de investiţii în domeniul de activitate.
 • planificarea, organizarea, coordonarea, controlul şi îndrumarea activităţilor desfăşurate de compartimentele tehnice din structurile poliţiei de frontieră pe linia asigurării tehnice cu mijloace de mobilitate terestră, mobilitate navală, carburanţi-lubrifianţi, echipamente de supraveghere (fixe, mobile) şi control al trecerii frontierei, echipamente de cercetare criminalistică şi probare a faptelor infracţionale, armament, muniţii, mijloace specifice de ordine publică, mijloace de geniu şi protecţie NBC, în scopul menţinerii acestor mijloace tehnice în stare de operativitate pentru îndeplinirea misiunilor în care sunt utilizate.
 • elaborarea şi monitorizarea planurilor de acţiuni, planurilor de asigurare tehnico-materială şi planurilor de înzestrare anuale şi multianuale ale P.F.R în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în responsabilitatea Direcţiei Logistice.
 • coordonarea activităţii de logistică la nivelul P.F.R în domeniul echipării şi hrănirii efectivelor, furajării animalelor de serviciu, asigurării cu materiale speciale, de protecţie şi întreţinere, formulare tipizate, rechizite şi furnituri de birou.
 • organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţia mediului şi de supraveghere tehnică la nivelul inspectoratului general şi structurilor subordonate acestuia.
 • realizarea managementului tehnic al sistemelor integrate de supraveghere fixă a frontierei, incluzând proiectele finanţate prin fonduri europene nerambursabile şi subsistemele aferente S.I.S.F.

Date de contact: telefon: 021.316.25.98; 021.318.25.92, fax: 021.312.11.89.

12. Serviciul Juridic

Serviciul Juridic este organizat și funcționează, ca serviciu independent, în structura Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, fiind subordonat direct Inspectorului General, în conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003 privind statutul profesiei de consilier juridic. Totodată, activitatea specifică este reglementată și de O.M.A.I nr. 107/2017 privind asistenţa juridică în Ministerul Afacerilor Interne şi în unităţile, instituţiile şi structurile din subordinea acestuia.

Conducere: Şef serviciu, comisar de poliție Sergiu Stanca.

Principalele atribuții:

 • elaborează sau, după caz, colaborează la elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul de activitate al Inspectoratul General al Poliției de Frontieră ori, după caz al Ministerului Afacerilor Interne;
 • formulează propuneri şi observaţii, motivate juridic, la propunerile legislative asupra cărora a fost consultat inspectoratul general;
 • reprezentă şi apărară interesele legitime ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră în faţa instanţelor de judecată şi a altor organe de jurisdicţie, organelor Ministerului Public, autorităţilor administraţiei publice, precum şi în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, în cauzele în care acesta este parte ori a fost citat;
 • formulează şi introduce plângeri prealabile / contestaţii, acţiuni, depune întâmpinări şi răspunsuri la întâmpinări, dă răspunsuri la interogatorii, exercită căi de atac, propune conducerii Inspectoratului General al Poliției de Frontieră renunţarea la acţiuni şi căi de atac, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor şi intereselor legitime ale Inspectoratul General al Poliției de Frontieră la instanţele judecătoreşti şi la alte organe de jurisdicţie, în cauzele în care acesta este parte ori a fost citat;
 • avizează pentru legalitate proiectele de contracte, înţelegeri sau alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a inspectoratului general, proiecte de acte cu caracter individual care se emit sau se semnează de inspectorul general, precum şi alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;
 • elaborarea de puncte de vedere referitoare la interpretarea și aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă asistenţă şi consultaţii cu caracter juridic conducerii și personalului inspectoratului general și ale structurilor subordonate acestuia pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu;
 • participă, în comisiile de evaluare constituite pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică sau a acordurilor-cadru;
 • formulează puncte de vedere sau proiecte de răspuns la interpelările şi întrebările adresate de senatori sau deputaţi ministrului afacerilor interne şi prim-ministrului ori la petiţii.

Date de contact: telefon: 021.40.87.402, interior 193.02, e-mail: juridic@igpf.ro.

13. Serviciul Achiziții

Serviciul Achiziţii este structura centrală de specialitate subordonată nemijlocit Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, cu competenţă pe întreaga zonă de responsabilitate a Poliţiei de Frontieră Române pe linia derulării procedurilor de achiziţii publice la nivelul Inspectoratului General.

Conducere: Împuternicit şef serviciu, comisar-șef de poliție Savele Ştefan.

Atribuții:

 • organizarea şi derularea procedurilor de achiziţii publice la nivelul Inspectoratului General, conform Strategiei Anuale de Achiziţiei Publică, în vederea atribuirii / încheierii contractelor / acordurilor cadru de furnizare, servicii sau lucrări.
 • respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor / acordurilor cadru de achiziţie publică: promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei procesului de achiziţie publică, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autoritatea contractantă.

Datele de contact: telefon: 021.31.62.598/19.368/19.362, fax: 021.40.87.425, e-mail: achizitii.igpf@mai.gov.ro

14. Structura de Securitate

Serviciul Structura de Securitate este structura specializată a inspectoratului general care are ca obiectiv specific coordonarea, îndrumarea, sprijinirea, monitorizarea și controlul activităților de protecție a informațiilor clasificate naționale, U.E. și NATO, precum și a facilităților de natură tehnică, la nivel central și teritorial, pentru  aplicarea prevederilor legale aferente domeniului, în scopul înlăturării riscurilor producerii de incidente de securitate sau vulnerabilități.

Conducere: Șef servicu, comisar șef de poliție Prună Iuliana-Camelia

Organizare

 • Protecția informațiilor clasificate naționale;
 • Subregistrul UE și NATO;
 • Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și a Comunicațiilor (C.S.T.I.C.).

Atribuții

 • protejarea informațiilor clasificate gestionate împotriva acțiunilor de spionaj,
 • compromitere/acces neautorizat, alterare/modificare a conținutului, precum și împotriva acțiunilor de distrugere neautorizată.

Datele de contact: telefon 0758.018.426.

15. Centrul de Informare și Relații Publice

Centru de Informare și Relații Publice este structura specializată din cadrul Inspectoratul General al Poliției de Frontieră care asigură comunicarea instituțională, alegerea canalelor de comunicare, conceperea strategiilor și politicilor de comunicare.

Conducere: Împuternicit şef centru, comisar șef de poliție Sarmizia Fetcu

Organizare:

 • Biroul de Presă,
 • Revista Frontiera,
 • Compartimentul Suport Tehnic Multimedia.

Atribuții:

 • Asigură mediatizarea activităţilor specifice P.F.R..
 • Furnizează ziariştilor, prompt şi complet, orice informaţie de interes public care priveşte activitatea inspectoratului general ori ale Poliţiei de Frontieră Române.
 • Organizează conferinţele de presă şi evenimente mediatice.
 • Informează în timp util şi asigură accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de inspectoratul general.
 • Asigură difuzarea informaţiilor de interes public in baza Legii 544/2001.
 • Administrează, actualizează şi îmbunătăţeşte structura site-ului instituţiei: www.politiadefrontiera.ro.
 • Administrează conturile oficiale de comunicare ale institutiei pe rețelele social-media.
 • Realizează şi prelucrează filme, fotografii şi materiale multimedia de specialitate necesare activităţii de mediatizare şi informare a instituţiei, precum şi pentru diferite evenimente cu impact mediatic.
 • Editeaza  Revista Frontiera.
 • Coordonează, sprijină, îndrumă şi controlează desfăşurarea activităţilor pe linia tradiţiei şi culturii la nivelul inspectoratului general, precum şi la nivelul structurilor Poliţiei de Frontieră Române.

Contact: telefon: 021.316.25.98; 021.318.25.92, fax: 021.312.11.89, mail presa.igpf@mai.gov.ropresa@igpf.ro

16. Protecția Datelor cu Caracter Personal

Compartimentul Protecția Datelor cu Caracter Personal este structura specializată care are ca obiectiv specific implementarea și respectarea normelor procedurale în materie de protecție și prelucrare a datelor cu caracter personal.

Persoana responsabilă cu aplicarea Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și a Legii nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră este subinspector de poliție Sergiu-Răzvan Malița.

Atribuțiile:

 • informarea și consilierea operatorului, sau a persoanei împuternicite de operator, precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament și al altor dispoziții de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecția datelor;
 • informarea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator despre vulnerabilitățile și riscurile semnalate în sistemul de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal al structurii și propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
 • elaborarea ghidului pentru exercitarea drepturilor de către persoana vizată
 • monitorizarea respectării prezentului regulament, a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor și a politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităților și acțiunile de sensibilizare și de informare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare;
 • furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării acesteia;
 • îndeplinirea procedurii de notificare, în condiţiile legii, a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal;
 • coordonarea şi supravegherea soluţionării cererilor persoanelor vizate;
 • informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal, potrivit prevederilor legale.

Contact: telefon 021.316.25.98/19.270, fax 021.316.35.11, e-mail sergiu.malita@igpf.ro.

 17. Asistență Psiho-Sociologică

Biroul Psihologie este structura de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române cu atribuții de exercitare a actului psihologic, precum și de îndrumare, coordonare şi control în domeniul activităţii de psihologie desfăşurată de către structurile de profil și personalul specializat din unitățile P.F.R. Compartimentul Psihologie are ca obiective specifice asigurarea asistenţei psihologice a personalului și a familiilor acestora, realizarea diagnozei organizaţionale a structurilor, cercetarea ştiinţifică şi alte activităţi de psihologie, conform reglementărilor în vigoare.

Coordonator compartiment: comisar şef de poliţie Turc Mirela.

Atribuţii:

 • planifică, organizează și desfășoară activitatea de evaluare psihologică periodică și cu ocazia avizării personalului pentru îndeplinirea de sarcini, atribuţii şi misiuni în condiţii de solicitare psihică intensă, precum și în alte situații prevăzute de reglementările în vigoare;
 • desfășoară activități de coordonare și îndrumare a activităților de psihologie desfășurate în structurile teritoriale ale P.F.R.;
 • realizează pregătirea psihologică a personalului pentru însușirea cunoștințelor, formarea deprinderilor şi atitudinilor care definesc stabilitatea şi echilibrul psihic al indivizilor la locul de muncă;
 • derulează programe de profilaxie psihologică pentru promovarea şi apărarea sănătăţii mintale şi prevenirea îmbolnăvirilor psihice;
 • realizează intervenții psihologice primare în scopul autocunoașterii şi dezvoltării personale, gestionării situațiilor de criză şi a stresului;
 • realizează diagnoza organizaţională a structurilor din zona de responsabilitate;
 • desfășoară activități de cercetare științifică în domeniul psihologiei.

Date de contact: telefon 021.316.25.98, interioare: 19.473, 19.327, 19.393.

Structuri centrale, de specialitate, cu competență teritorială pentru întreaga zonă de responsabilitate a Poliției de Frontieră Române

18. Serviciul Protocol şi Traduceri

Serviciul Protocol şi Traduceri este structura centrală de specialitate, cu competență teritorială pentru întreaga zonă de responsabilitate a Poliției de Frontieră Române, care asigură activitatea de protocol în relaţiile interne şi internaţionale ale instituţiei şi traducerea documentelor adresate conducerii Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.

Conducere: Şef serviciu, comisar şef de poliţie Petruţ Florin Popa.

Organizare:

 • Compartiment Protocol,
 • Compartiment Traduceri.

Atribuții:

 • organizează şi asigură activitatea de protocol la nivelul Poliției de Frontieră Române;
 • efectuează activităţi de interpretare / traducere, redactare şi transmitere, după caz, a documentelor editate într-o limbă de circulație internațională şi asigură interpretarea / translația în cadrul activităților de relații internaționale, ședințelor de cooperare, seminarii, activităţi de instruire;
 • inițiază şi derulează proceduri de achiziție a biletelor de avion pentru necesitățile Poliției de Frontieră Române, a obiectelor de protocol şi atențiilor simbolice pentru activitățile curente;
 • urmărește implementarea procedurilor de sistem privind declararea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul activităților de protocol de către personalul Poliției de Frontieră Române
 • urmărește implementarea procedurilor de sistem privind avizarea persoanelor fizice şi juridice pentru desfășurarea de diferite activităţi în zona de frontieră şi în punctele de trecere a frontierei prin intermediul Punctului Unic de Contact electronic.

Date de contact: telefon: 021.3162.598, fax: 021.3163.511, mail: protocol@igpf.ro.

19. Direcția Asigurare Logistică

Direcția de Asigurare Logistică este constituită și funcționează în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului  cu nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, aprobată prin Legea nr. 81/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Conducere: Director, comisar șef de poliție Iulian Magher.

Organizare:

 • Serviciul Asigurare Tehnică
 • Serviciul Administrativ
 • Biroul Asigurare Sistem de Management Clădire

Atribuții:

 • asigură suportul logistic pentru I.G.P.F. și alte structuri de specialitate subordonate I.G.P.F.

Date contact: Telefon/fax: 021.40.85.037.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe