Termeni și condiții

1. Introducere

Prezentele Condiții Generale definesc condițiile de utilizare a site-ului politiadefrontiera.ro, denumit în continuare site-ul, de către vizitatorii acestuia. Accesând și navigând pe acest site, acceptați, de facto, termenii de utilizare descrişi în continuare. În cazul în care nu sunteți de acord cu prezenta notă, vă rugăm să părăsiți acest website.

2. Neangajarea răspunderii

Acest website reprezintă un instrument de comunicare important, întrucât, prin intermediul său, prezentăm informații publice cu privire la activitatea și rezultatele Poliției de Frontieră Române, precum și alte informații generale, informații utile, ultimele știri și articole, comunicate de presă. De asemenea, website-ul pune la dispoziția vizitatorilor săi un sistem denumit Trafic Online, prin care aceștia pot afla timpul mediu de așteptare la trecerea graniței.

Poliția de Frontieră Română nu va acorda nicio garanție referitoare la:

 • evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului,
 • neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului.

Astfel, Poliția de Frontieră Română nu poate fi responsabilă pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului politiadefrontiera.ro.

3. Marca și dreptul de autor

Dreptul de autor pentru majoritatea informațiilor existente pe acest site este deținut de Poliția de Frontieră Română, de afiliații săi sau de sursele care sunt citate la finalul fiecărui segment de text preluat. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără acordul expres exprimat de către Poliția de Frontieră Română ori de titularul acestui drept. Toate drepturile sunt rezervate Poliției de Frontieră Române.

Este strict interzisă folosirea acestui site în scopul distrugerii sau alterării lui ori a conținutului sau a securității acestuia ori pentru discreditarea sau hărțuirea Poliției de Frontieră Române sau a afiliaţilor săi.

Poliția de Frontieră Română va aplica toate măsurile de securitate tehnică și organizatorică pentru protejarea datelor asupra cărora deține controlul împotriva oricărei situații de manipulare accidentală sau intenționată, pierdere, distrugere, modificare sau divulgare neautorizată sau împotriva accesului unei persoane neautorizate.

4. Obiectivul conținutului site-ului

Obiectivul conținutului site-ului este de a transmite informații despre activitatea și rezultatele Poliției de Frontieră Române. Poliția de Frontieră Română nu poate garanta însă, că prezentele pagini nu conțin erori și asigură că depune toate diligențele pentru realizarea unei informări corecte și remedierea eventualelor erori.

5. Confidențialitate

Protecția informațiilor în cursul procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal este o preocupare majoră a Poliției de Frontieră Române, de aceea toate datele colectate în cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt procesate conform prevederilor legale valabile în statul în care este întreținut acest site, respectiv România. Site-ul nostru web poate include legături cu alte site-uri al căror conținut nu se află sub controlul nostru şi de aceea Poliția de Frontieră Română nu își asumă și nu poate accepta niciun fel de responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri web. Poliția de Frontieră Română se angajează să nu dezvăluie nicio informație cu privire la vizitele dumneavoastră pe acest site, exceptând situațiile legale. Poliția de Frontieră Română nu va transmite niciunui terț datele dumneavoastră personale introduse de dumneavoastră pe site-ul www.politiadefrontiera.ro, conform prezentului document.

6. Colectarea și procesarea datelor cu caracter personal

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în calitate de operator de date cu caracter personal, aplică prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorități judecătorești, autorități publice centrale, autorități publice locale și alte instituții din domeniul ordinii și siguranței publice, numai în situații temeinic justificate.

Drepturile persoanelor vizate

Prin citirea prezentei Politici ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, respectiv: 

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, conform articolului 13 și 14 din Regulament;
 • de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, conform articolului 15 din Regulament;
 • de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, conform articolului 16 din Regulament;
 • de ștergere a datelor personale (“dreptul de a fi uitat”), conform articolului 17 din Regulament;
 • de a obține restricționarea prelucrării, conform articolului 18 din Regulament;
 • la portabilitatea datelor, conform articolului 20 din Regulament;
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii, în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct. Acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare, conform articolului 21 din Regulament;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri, conform articolului 22 din Regulament;
 • de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP, conform articolului 77 din Regulament;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie, conform articolelor 78 – 79 din Regulament.

Restricţii

Dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului de date sau persoanei împuternicite de operator poate restricționa printr-o măsură legislativă domeniul de aplicare al obligațiilor și al drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 la art. 12-22 atunci când o astfel de restricție respectă esența drepturilor și libertăților fundamentale și constituie o măsură necesară și proporțională într-o societate democratică, pentru a asigura:

 1. securitatea națională;
 2. apărarea;
 3. securitatea publică;
 4. prevenirea, investigarea, depistarea sau urmărirea penală a infracțiunilor sau executarea sancțiunilor penale, inclusiv protejarea împotriva amenințărilor la adresa securității publice și prevenirea acestora;
 5. alte obiective importante de interes public general ale Uniunii sau ale unui stat membru, în special un interes economic sau financiar important al Uniunii sau al unui stat membru, inclusiv în domeniile monetar, bugetar și fiscal și în domeniul sănătății publice și al securității sociale;
 6. protejarea independenței judiciare și a procedurilor judiciare;
 7. prevenirea, investigarea, depistarea și urmărirea penală a încălcării eticii în cazul profesiilor reglementate;
 8. funcția de monitorizare, inspectare sau reglementare legată, chiar și ocazional, de exercitarea autorității oficiale în cazurile menționate la literele (a)-(e) și (g);
 9. protecția persoanei vizate sau a drepturilor și libertăților altora;
 10. punerea în aplicare a pretențiilor de drept civil.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa, cu o cerere scrisă, datată și semnată, utilizând modelele de cereri postate pe site în cadrul secțiunii Utile – Formulare. Solicitarea poate fi trimisă prin poștă la sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române, Bdul. Geniului nr. 42C, sector 6, București, prin e-mail (a se vedea secțiunea Contact) sau poate fi adresată personal, iar în termen de 30 de zile veți primi răspuns la solicitarea exprimată.

Conform art. 77 din Regulamentul (UE) 2016/679, în situația în care considerați că v-au fost încălcate drepturile, vă puteți adresa cu o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la sediul acesteia din Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, tel. +40.318.059.211, fax. +40.318.059.602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro. Pagina de internet a ANSPDCP: www.dataprotection.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor și întrebărilor utilizatorilor site-ului, informațiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări și prelucrări electronice.

8. Utilizarea și dezvăluirea datelor personale și specificarea scopului

Datele dumneavoastră vor fi tratate în conformitate cu legislația actuală privind protecția datelor cu caracter personal și vor fi utilizate de către Poliția de Frontieră Română în scopuri pur statistice. Poliția de Frontieră Română se obligă ca datele dumneavostră cu caracter personal să nu fie difuzate către terți.

9. Informații pentru utilizatori (vizitatori)

Ca utilizator (vizitator) aveți următoarele responsabilități:

 • să furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră, așa cum este cerut de formularul de înregistrare, atunci când este cazul.

Totodată vă asumați obligativitatea de a nu face următoarele:

 • să publicați materiale care conțin viruși sau alte programe cu intenția de a distruge acest sistem cât și orice alt sistem sau informație;
 • să publicați materiale cu drept de autor, dacă nu sunteți autorul sau dacă nu aveți permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
 • să publicați materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, materiale ori informații prohibite de prevederile legale în vigoare;
 • să publicați o imagine sau o afirmație care contravine normelor legale în vigoare.

În cazul nerespectării acestor condiții, Poliția de Frontieră Română și afiliații săi se disociază de autorul acestora, va șterge informațiile respective și poate acționa pe cale legală.

10. Informațiile oferite prin intermediul site-ului

Orice persoană care vizitează site-ul și care îi oferă site-ului date sau informații cu caracter personal, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele:

 • prelucrarea acestor date și informații personale de către Poliția de Frontieră Română în vederea efectuării unor studii de piață;
 • soluționarea de către Poliția de Frontieră Română a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate;
 • alte activități întreprinse de Poliția de Frontieră Română și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

Poliția de Frontieră Română va păstra confidențialitatea acestor informații.

Poliția de Frontieră nu va distribui, sub nicio formă, informațiile cu caracter personal către terțe persoane.

11. Informarea persoanelor vizate asupra drepturilor lor

Pe lângă termenii și condiţiile care sunt reglementate în politica site-ului, dumneavoastră înțelegeți și acceptați faptul că Poliția de Frontieră Română poate culege și păstra date despre persoanele care vizitează acest site. Aveți dreptul de a ne cere să ștergem informațiile referitoare la persoana dumneavoastră contactându-ne la adresa: presa@igpf.ro.

12. Modificări ale politicii de confidențialitate

Modificări ale prezentei politici de confidențialitate ce vor apărea pe parcurs vor fi publicate în această pagină web fără a vă informa anterior. Pagina „Termeni și condiții” constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră și Poliția de Frontieră Română în privința utilizării site-ului www.politiadefrontiera.ro. Poliția de Frontieră Română își rezervă dreptul de a revizui și a aduce la zi aceste reguli în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor.

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal, pentru a fi tot timpul informați în legătura cu prevederile acesteia.

Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină vă rugăm să ne scrieți la adresa presa@igpf.ro.

Copyright Poliția de Frontieră Română. Toate drepturile rezervate.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe