Sistemul de Informații Schengen de a doua generație SIS II

Pentru vizualizarea și salvarea documentului: descarcă PDF.

Sistemul de Informații Schengen de a doua generație (SIS II) reprezinta o baza de date electronica de interes politienesc care permite autoritatilor competente din statele membre sa coopereze in vederea mentinerii ordinii publice si securitatii nationale pe teritoriul statelor membre, folosind informatii comunicate prin intermediul acestui sistem.

Ca etapa prealabila in procesul de implementare a S.I.S. II in Romania, se va infiinta Sistemul Informatic National de Semnalari (S.I.N.S.), care contine semnalarile de interes national si de interes Schengen emise de catre autoritatile nationale competente.

S.I.N.S. permite autoritatilor nationale competente ca prin intermediul unei proceduri de cautare automata in sistem sa aiba acces la semnalarile cu privire la persoane si bunuri,in scopul indeplinirii atributiilor specifice in domeniile controlului trecerii frontierei de stat, al respectarii regimului vamal, al eliberarii vizelor si permiselor de sedere, precum si al celorlalte controale si activitati specifice efectuate de organele de politie sau de catre alte autoritati in scopul asigurarii ordinii si sigurantei publice si a securitatii nationale.

Categorii de persoane ale caror date pot fi introduse in S.I.S.:

 • persoane care fac obiectul unor proceduri de extradare sau de predare in baza unui mandat european de arestare;

 • persoane (inadmisibili) straine (cetateni terti) impotriva carora s-a dispus masura nepermiterii intrarii si strainii impotriva carora a fost dispusa masura expulzarii, returnarii sau impotriva carora a fost dispusa masura de indepartare de pe teritoriul Romaniei;

 • persoane disparute sau care in interesul propriei protectii sau pentru prevenirea amenintarilor, trebuie plasate in mod provizoriu intr-un loc sigur la cererea autoritatii competente sau a autoritatii judiciare competente;

 • persoane citate pentru a se prezenta in fata autoritatilor judiciare in cadrul unei proceduri penale care antreneaza raspunderea cu privire la fapte pentru care au fost urmarite sau persoanele carora trebuie sa li se comunice o hotarare penala;

 • persoane care fac obiectul supravegherii discrete sau controlului specific.

Date personale ce pot fi introduse in S.I.S.:

 • numele si prenumele, numele la nastere si numele anterior, orice pseudonime care pot fi introduse separat, semnele fizice particulare, obiective si inalterabile, data si locul nasterii, cetatenia, motivul semnalarii, autoritatea care emite semnalarea, decizia sau hotararea care a stat la baza semnalarii, masurile care trebuie luate etc.

SISTEMUL DE INFORMAŢII SCHENGEN GHID PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE ACCES

 1. INTRODUCERE SISTEMUL DE INFORMAŢII SCHENGEN GENERAŢIA A II-A (SIS II)

SIS II este un sistem IT la scară largă înfiinţat ca o măsură compensatorie pentru eliminarea controalelor la frontierele interne şi intenţionează să asigure un nivel ridicat de securitate în zona de libertate, securitate şi justiţie a Uniunii Europene, inclusiv menţinerea securităţii publice şi ordinii publice şi garantarea securităţii pe teritoriile statelor membre. SIS II este implementat deja în toate statele membre, cu excepţia Ciprului, Croaţiei şi Irlandei, precum şi în patru state asociate: Islanda, Norvegia, Elveţia şi Liechtenstein.

SIS II este un sistem de informaţii care permite autorităţilor naţionale de aplicare a legii, judiciare şi administrative să îndeplinească atribuţii specifice prin schimbul de date relevante.

Agenţiile Europene EUROPOL şi EUROJUST au acces limitat la acest sistem.

Categorii de informaţii prelucrate

SIS II centralizează două mari categorii de informaţii ce iau forma alertelor privind, în primul rând persoane – care sunt căutate pentru a fi arestate, au fost date dispărute, în vederea participării la o procedură judiciară, fac obiectul unor controale discrete sau specifice sau având interdicţie de şedere în spaţiul Schengen şi, în al doilea rând, obiecte – precum vehicule, documente de călătorie, cărţi de credit pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale sau fac obiectul unor controale discrete sau specifice.

Temeiul legal

În funcţie de tipul de alertă, SIS II este reglementat de Regulamentul (CE) 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) cu privire la procedurile pentru alerte ce intră sub incidenţa Titlului IV din Tratatul de înfiinţare a Comunităţii Europene (fostul pilon I) sau de Decizia Consiliului 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie în ceea ce priveşte procedurile ce intră sub incidenţa Titlului VI din Tratatul Uniunii Europene (fostul pilon III).

Categoriile de date personale prelucrate

Atunci când alerta se referă la o persoană, informaţiile trebuie să includă întotdeauna numele, prenumele şi orice pseudonim, sexul, o trimitere la decizia privind alerta şi acţiunea ce trebuie să fie luată. Dacă sunt disponibile, alerta poate conţine informaţii precum orice caracteristici specifice, obiective sau fizice ce nu pot fi schimbate; locul şi data naşterii; fotografii; amprentele digitale; cetăţenia (cetăţeniile); dacă persoana în cauză este înarmată, violentă sau evadată; motivul alertei; autoritatea care emite alerta; legături cu alte alerte emise în SIS II în conformitate cu art. 37 din Regulamentul SIS II sau art. 52 din Decizia SIS II.

Arhitectura sistemului

SIS II este compus din:

 • Un sistem central („SIS II Central”);
 • Un sistem national („N.SIS II”) în fiecare dintre Statele Membre (sistemele naționale de date vor comunica cu SIS II Central);
 • O infrastructură de comunicare între sistemul central și sistemele naționale care asigură o rețea virtuală criptată consacrată datelor SIS II și schimbul de date între autoritățile responsabile pentru schimbul de informații suplimentare (Biroul SIRENE).
 1. DREPTURILE PERSOANELOR ALE CĂROR DATE SUNT PRELUCRARE ÎN SIS II

În conformitate cu principiile protecţiei datelor, tuturor persoanelor ale căror date sunt prelucrare în SIS II le sunt recunoscute drepturile specifice prin Decizia SIS II şi Regulamentul SIS II menţionate mai sus.

Acestea sunt în principal:

 • dreptul de acces la datele stocate în SIS II;
 • dreptul de rectificare a datelor inexacte şi ştergerea datelor stocate în mod ilegal;
 • dreptul de a introduce o acţiune la instanţele judecătoreşti sau la autoritatea competentă privind rectificarea sau ştergerea datelor sau pentru obţinerea de compensaţii.

Oricine persoană ce îşi exercită oricare dintre aceste drepturi se poate adresa autorităţilor competente din statul Schengen, la alegerea sa. Această opţiune este posibilă, deoarece toate bazele de date naţionale (N.SIS II) sunt identice cu baza de date centrală (CS.SIS). Prin urmare aceste drepturi pot fi exercitate în orice stat Schengen indiferent de statul care a emis alerta.

Atunci când o persoană îşi exercită dreptul de acces, de rectificare a datelor inexacte şi de ştergere a datelor stocate în mod ilegal, răspunsurile autorităţilor competente trebuie transmise într-un termen limită. Astfel, persoana este informată cât mai curând posibil şi, în orice caz, într-un termen de maximum 60 de zile de la data la care depune cererea de acces sau mai devreme, în cazul în care acest lucru este prevăzut de legislaţia naţională.

De asemenea, persoana interesată va fi informată cu privire la rezultatul exercitării drepturilor acesteia de rectificare şi de ştergere cât mai curând posibil şi, în orice caz, într-un termen care nu depăşeşte trei luni de la data la care a depus cererea de rectificare sau de ştergere sau mai devreme, în cazul în care acest lucru este prevăzut de legislaţia naţională.

II.1. Dreptul de acces

Dreptul de acces reprezintă posibilitatea oricărei persoane care solicită acest lucru să aibă cunoştinţe despre informaţiile ce o privesc stocate într-un fişier de date prevăzut de legislaţia naţională. Acesta reprezintă un principiu fundamental de protecţie a datelor care permite persoanelor interesate să-şi exercite controlul asupra datelor cu caracter personal păstrate de terţi.

Acest drept este prevăzut în mod expres în art. 41 din Regulamentul SIS II şi în art. 58 din Decizia SIS II.

Dreptul de acces este exercitat în conformitate cu legislaţia Statului Membru pe teritoriul căruia este înaintată cererea. Procedura şi regulile de comunicare a datelor către solicitant diferă de la un stat la altul. Când un Stat Membru primeşte o cerere de acces la o alertă emisă de alt stat, primul stat trebuie să ofere statului emitent ocazia de a-şi face cunoscută poziţia cu privire la posibilitatea dezvăluirii datelor către solicitant.

Informaţiile nu sunt comunicate către persoana vizată dacă acestea sunt indispensabile pentru efectuarea unei operaţiunii în legătură cu alerta sau pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor unor terţi.

De asemenea, în prezent există două modalităţi de exercitare a dreptului de acces la datele prelucrate de autorităţile de aplicare a legii şi, prin urmare, aplicabile datelor SIS. În anumite State Membre dreptul de acces este direct, în alte este indirect.

II.1.1. Acces direct

În această situaţie persoana vizată se adresează direct autorităţilor ce prelucrează datele (poliţie, jandarmerie, vămi etc.). Daca legea naţională o permite, solicitantului îi pot fi transmise informațiile care îl privesc.

II.1.2. Acces indirect

În această situaţie persoană se adresează autorităţii naţionale pentru protecţia datelor din statul unde se depune cererea. Autoritatea pentru protecţia datelor efectuează verificările necesare pentru a gestiona cererea şi oferă un răspuns solicitantului.

II.2. Dreptul de rectificare şi de ştergere a datelor

Pe lângă dreptul de acces, există, de asemenea, dreptul de rectificare a datelor personale inexacte sau incomplete sau dreptul de a solicita ştergerea datelor personale stocate în mod ilegal (art. 41(5) din Regulamentul SIS II) şi art. 58(5) din Decizia SIS II).

Potrivit cadrului legal Schengen numai Statul Membru responsabil pentru introducerea unei alerte în SIS o poate modifica sau şterge (vezi art. 34(2) din Regulamentul SIS II şi art. 49(2) din Decizia SIS II).

În situaţia în care solicitarea este transmisă altui Stat Membru decât cel care a emis alerta, autorităţile competente implicate vor coopera, prin schimbul de informaţii şi prin efectuarea de verificări necesare, în vederea soluţionării cazului.

Solicitantul va motiva cererea de rectificare sau ştergere a datelor şi va transmite orice informaţii relevante în susţinerea acesteia.

II.3. Căi de atac: dreptul de a înainta o plângere autorităţii pentru protecţia datelor sau dea se adresa justiţiei

Art. 43 din Regulamentul SIS II şi art. 59 din Decizia SIS II prezintă căile de atac accesibile persoanelor atunci când nu sunt mulţumite de răspuns. Orice persoană poate introduce o acţiune la instanţele judecătoreşti sau la autoritatea competentă potrivit legislaţiei naţionale pentru accesarea, rectificarea, ştergerea datelor sau pentru obţinerea de compensaţii în legătură cu o alertă care o priveşte.

În situaţia în care este vorba de o plângere cu un element transnaţional, autorităţile pentru protecţia datelor trebuie să coopereze pentru a garanta drepturile persoanelor vizate.

În ROMÂNIA

Potrivit art. 62 din Legea nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen:

(1) Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS sau în SIS se exercită potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001[1] pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, cu derogările prevăzute de prezenta lege.

(2) Cererile persoanelor vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS sau în SIS se adresează numai Biroului SIRENE naţional, care răspunde solicitantului cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii cererii, în cazul exercitării dreptului de acces la datele personale, şi cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data primirii cererii, în cazul exercitării dreptului de rectificare şi ştergere a datelor personale, prin derogare de la prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Cererile se pot depune la Biroul SIRENE naţional sau la orice operator din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ori al unei structuri teritoriale a acestuia, care transmite cererea Biroului SIRENE naţional, în termen de 5 zile de la data primirii acesteia.

(4) Pentru a comunica solicitantului informaţii cu privire la datele cu caracter personal prelucrate în SINS sau în SIS, Biroul SIRENE naţional solicită acordul autorităţilor naţionale competente care au introdus semnalările în cauză. Acordul se comunică în termen de 20 de zile de la data primirii solicitării din partea Biroului SIRENE național.

(5) În cazul semnalărilor introduse în SIS de alt stat membru, cererile persoanelor vizate se soluţionează de către Biroul SIRENE naţional numai după solicitarea poziţiei statului membru care a introdus semnalarea. Biroul SIRENE naţional solicită poziţia prin schimbul de informaţii suplimentare.

(6) Biroul SIRENE naţional comunică, în termen de 40 de zile de la primirea solicitării, acordul cu privire la transmiterea de către un alt stat membru a datelor cu caracter personal cuprinse sau în legătură cu semnalările transmise de autorităţile naţionale competente în SIS, numai cu acordul acestora. Acordul se comunică în termen de 20 de zile de la data primirii solicitării din partea Biroului SIRENE national.

Adresa de corespondență:

Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională

Biroul SIRENE

1-5 Calea 13 Septembrie, Bucureşti, sectorul 5, România

 • Tel.: +40 21 315 96 26
 • Tel.: +40 21 314 05 40
 • Fax: +40 21 314 12 66
 • Fax: +40 21 312 36 00
 • E-mail: ccpi@mai.gov.ro

Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal în N.SIS pe teritoriul României şi transmiterea acestor date în străinătate, precum şi schimbul şi procesarea ulterioară a informaţiilor suplimentare sunt monitorizate şi se supun controlului A.N.S.P.D.C.P.

Auditarea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în N.SIS se efectuează de către A.N.S.P.D.C.P., în conformitate cu standardele internaţionale de audit, cel puţin o dată la 4 ani. 

Adresa de corespondenţă:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucureşti, România

 • Tel.: +40 31 805 92 11
 • Fax: +40 31 805 96 02
 • E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Regimul limbajului

Persoana vizată, cetăţean român, poate transmite solicitarea în limba română, iar cetăţenii străini pot transmite solicitarea în engleză.

[1] Din data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Pentru vizualizarea și salvarea documentului: descarcă PDF.

Pentru vizualizarea și salvarea documentului: descarcă PDF.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe