Care sunt documentele care fac dovada stabilirii domiciliului ori reședinței minorului în altă țară?

Conform art. 24 alin. (3) din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005, dovada domiciliului în străinătate al minorului se poate face cu următoarele documente:

  • pașaportul minorului, eliberat de autoritățile române, în care este menționat statul de domiciliu, numai dacă cel puțin unul dintre părinți sau, după caz, reprezentantul legal domiciliază în statul respectiv;
  • alt document de călătorie/documentul de identitate al minorului, în care este menționat domiciliul, emis de statul respectiv.

Dovada reședinței minorului se face cu orice document emis de autoritățile statului de reședință, care atestă că minorul are stabilită reședința în acel stat: permis de ședere pe numele minorului; carte de rezidență pe numele minorului; alte acte emise pe numele minorului de către autoritățile competente din acel stat privind înregistrarea reședinței (ex. adeverințe/certificate emise de autorități publice).

Precizăm că, orice document care contribuie la aprecierea îndeplinirii condiţiilor exercitării dreptului la liberă circulaţie (cu excepţia documentelor de călătorie, documentelor de identitate sau a permiselor/cărţilor de rezidenţă), trebuie să fie însoţit de o traducere legalizată.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe