Este obligatorie prezentarea documentelor care atestă studiile absolvite, în copie legalizată?

NU MAI este obligatorie prezentarea documentelor care atestă studiile absolvite, în copie legalizată.

Astfel, dosarul de recrutare în vederea participării la concurs va conţine documente care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului (liceul absolvit cu diplomă de bacalaureat sau studii universitare cu diplomă de licență), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii și certificate pentru conformitate în prezența candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate și copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din inițiativa candidatului. (Se vor accepta adeverințele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la   finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinței de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu de la data eliberării adeverinței de către instituția de învățământ).

De asemenea, copiile celorlalte documente (ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului privind stagiul de cotizare şi/sau ale altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar; copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă) se realizează de compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat.

ATENŢIE: este obligatorie prezentarea documentelor în original!

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe