Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul Sistemului de Supraveghere Video instalat în sediul instituției

Conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ este operator de date cu caracter personal.

Datele de contact ale INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ: București, Bld. Geniului, nr. 42C, sector 6, cod 060117, e-mail: pfr@igpf.ro, telefon: 021/316.25.98, 021.318.25.92, fax: 021.312.11.89.

CUM PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Prin intermediul Sistemului de Supraveghere Video, INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ prelucrează date cu caracter personal în scopul asigurării securității persoanelor, imobilelor, bunurilor, valorilor, precum și pentru prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor.

Sistemul de Supraveghere Video completează măsurile fizice de securitate instituite prin Planul de pază și face parte din măsurile întreprinse în baza politicii de securitate a instituției, ajutând la prevenirea, combaterea și, la nevoie, cercetarea accesului fizic neautorizat inclusiv în spațiile securizate, infrastructura informatică sau la informațiile operaționale.

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ nu prelucrează datele cu caracter personal rezultate în urma monitorizării video în scop privat. Sistemul de Supraveghere Video nu este utilizat pentru verificarea prezenței la program sau pentru evaluarea performanței la locul de muncă.

Zone supravegheate video în cadrul INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ:

 • Perimetrul curții, exteriorul gardului de protecție și a zidurilor;
 • Exteriorul clădirilor;
 • Zonele cu acces pentru persoane și autovehicule;
 • Zone cu acces restricționat (căile interioare, depozite, parcarea interioară);
 • Zona de parcare și curtea interioară.

Nu sunt monitorizate zone în care există un nivel ridicat al așteptărilor privind viața privată a persoanelor vizate, precum birouri de lucru, săli de ședință, toalete sau alte locații similare.

În cazul în care există un interes legitim al INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ (justificat într-un mod corespunzător) și doar după efectuarea unei evaluări de impact (conform cerințelor Regulamentului UE 2016/679 și Deciziei nr. 174/2018 a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), pot fi instalate camere video și în alte zone (săli de ședință sau alte locații). Noile zone monitorizate vor fi semnalizate prin instalarea de indicatoare și informări corespunzătoare.

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:

 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și normele de aplicare ale acesteia;
 • Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, valorilor și protecția persoanelor;
 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Decizia nr. 174/2018 a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP privind lista operațiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecției datelor cu caracter personal.

CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Destinatarii datelor cu caracter personal sunt autorităţile statului abilitate de lege care au competenţa legală să folosească imaginile video captate de Sistemul de Supraveghere Video montat, doar în scopuri bine determinate de lege  și comisiile disciplinare în cazuri excepționale, cu respectarea garanțiilor și principiilor protecției datelor cu caracter personal și numai cu condiția ca informațiile să ajute la investigarea unei infracțiuni sau a unei abateri disciplinare de natură să prejudicieze drepturile și libertățile persoanelor.

CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE

Informațiile colectate sunt păstrate în formă electronică, pentru protecția acestora fiind implementate următoarele măsuri tehnice și organizatorice:

 • Limitarea timpului de stocare a imaginilor conform cerințelor legale;
 • Acces fizic restricționat la spațiile care găzduiesc mediile de stocare a imaginilor înregistrate (dispozitive DVR);
 • Limitarea vizionării în timp real a imaginilor la personalul desemnat să desfășoare activitatea de pază;
 • Încheierea de acorduri de confidențialitate pentru personalul care vizionează imaginile în timp real sau au acces la imaginile înregistrate;
 • Instruirea angajaților privind cerințele legate de confidențialitatea datelor;
 • Control acces logic la înregistrări (administratorul de sistem desemnat de către INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ are drept exclusiv de acordare, modificare sau anulare a dreptului de acces al utilizatorilor).

MODALITATEA ȘI DURATA DE STOCARE

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spații și echipamente situate în cadrul INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ.

Durata de stocare este stabilită în conformitate cu cerințele legale (30 de zile), după acest interval imaginile ștergându-se automat, în ordinea în care au fost înregistrate.

În cazul producerii unui incident de securitate sau a înregistrării unei solicitări întemeiate a unei persoane vizate, durata de stocare a imaginilor poate fi modificată, cu depășirea limitelor standard, în vederea asigurării posibilității de investigare completă a incidentului de securitate, respectiv de soluționare a cererilor primite.

DREPTURI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului UE 2016/679, în calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare: aveți dreptul să primiți informații despre modalitatea și scopul prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc (art. 13, 14 și 34);
 • Dreptul de a obține din partea INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective (art. 15);
 • Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal care vă privesc (art. 16);
 • Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc sau de restricționare a prelucrării, sub rezerva excepțiilor legale (ar. 17 și 18);
 • Dreptul de a vă opune prelucrărilor, sub rezerva excepțiilor legale (art. 21).

Dacă doriți să formulați o solicitare în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, este necesar să ne furnizați date privind identitatea dumneavoastră (nume, prenume, semnătură și copie după documentul de identitate) și indicații privind informațiile pe care le solicitați, astfel încât să putem răspunde prompt și eficient.

Furnizarea înregistrării în cazul solicitării de acces, depinde de condițiile tehnice de înregistrare, de condițiile în care a avut loc prelucrarea imaginilor, precum și de drepturile altor persoane care pot apărea în înregistrare (imaginile în care apar alte persoane vor fi mai întâi editate/blurate, astfel încât să nu fie posibilă identificarea lor). Este posibilă restricționarea accesului pentru protejarea drepturilor și libertăților altor persoane (de exemplu dacă în imagini apar alte persoane și nu există posibilitatea de obținere a consimțământului acestora sau imaginea în cauză nu poate fi editată).

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulate, prin simpla transmitere a unei solicitări scrise INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ, cu sediul in București, Bld. Geniului, nr. 42 C, sector 6, cod 060117 sau pe adresa de e-mail: pfr@igpf.ro.

În situaţia în care consideraţi că v-au fost încălcate drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016, vă puteţi adresa cu o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, România, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, tel +40.318.059.211; +40.318.059.212, fax: +40.318059.602).

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe