I.G.P.F. recrutează candidaţi pentru sesiunea de admitere 2021 la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române recrutează candidaţi pentru sesiunea de admitere 2021 la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră "Avram Iancu" Oradea

INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Număr de locuri

 

Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea

 

 

Specialitatea/ calificarea:

 Agent de poliţie de frontieră

 

220

 

200 IGPF, 10 IGI, 10 DGP

din care

Romi

Minorități

3

3

Atenţie! I.G.P.F. recrutează candidaţii care au domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate în mun. BUCUREŞTI şi jud. ILFOV. Pentru celelalte judeţe, candidaţii trebuie să se adreseze structurilor teritoriale.

1. CONDIȚII PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS

Candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii legale de recrutare:

 • Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • Sa fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic.

Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea evaluării medicale.

 • Să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat.

Dovada îndeplinirii acestei condiții se face cu diplomă de bacalaureat și foaie matricolă sau cu adeverință care îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat – sesiunea 2020.

 • Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • Să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 • Să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • Să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Precum și următoarele criteriile specifice:

 • Să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

Verificarea îndeplinirii criteriilor menționate se realizează cu ocazia examinării medicale.

 • Să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • Să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

2. ACTELE ŞI DOCUMENTELE NECESARE PENTRU CONSTITUIREA DOSARULUI DE RECRUTARE

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din Anexa nr. 2 și art. 59 alin (1) din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, dosarul de recrutare trebuie să conțină:

 1. Dosar plic;
 2. Cerere-tip de înscriere la concursul de admitere, înregistrată la secretariatul unităţii cu atribuţii de recrutare (Anexa 1);
 3. Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă;
 4. Pentru candidații care au absolvit studii liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă acesteia), promoțiile anterioare anului 2020:
  • atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, în copie, certificată cu originalul de către funcționarul competent (în cazul în care se prezintă copie legalizată, aceasta se acceptă);
  • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;
  • foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în traducere legalizată.
 5. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 6. Următoarele documente în copie: certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă – după caz;
 7. Curriculum vitae – format Europass;
 8. Autobiografia - întocmită olograf (Anexa 2);
 9. Tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului (Anexa 3);
 10. Certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat.

Acesta poate fi înlocuit și de un extras de pe cazierul judiciar al candidatului, care se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului (Anexa 4);

 1. Adeverința medicală eliberată de medicul de familie, conform OMAI 105/2020 (Anexa 5);
 2. Certificatul de examinare psihologică (programarea se face de către unitatea de recrutare și va fi anunțată în timp util);
 3. O fotografie color 9 x 12 cm (având scrise pe verso: numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului, înscrise cu majuscule, precum și codul numeric personal al acestuia);
 4. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare (Anexa 6);
 5. Consimțământ informat completat și semnat în mod lizibil de către candidat (Anexa 7).

CANDIDAȚII ETNICI/MINORITARI care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora depun la dosarul de recrutare, suplimentar, următoarele:

 • declarație pe propria răspundere din care rezultă apartenența la etnia/minoritatea în cauză conform modelului din Anexa 9;
 • adeverință emisă de o organizație etnică/minoritară, constituită potrivit legii.

3.  MODUL DE ORGANIZARE A RECRUTĂRII

Recrutarea candidaților pentru admiterea la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea (sesiunea 2021) se realizează în raport cu oferta educațională și domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate, astfel:

 • de către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră ( Geniului nr.42C, sector 6), pentru candidaţii din municipiul Bucureşti și jud. Ilfov;
 • de către structurile de resurse umane din cadrul Inspectoratelor Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Iași, Giurgiu, Timișoara, Oradea și Sighetu Marmației, respectiv din cadrul Gărzii de Coastă precum şi din cadrul Serviciilor Teritoriale subordonate acestora cu sarcini de recrutare dar şi de către Baza de Reparaţii Nave Brăila;
 • candidații care nu au domiciliul într-un județ limitrof frontierei de stat sunt recrutați de structurile de resurse umane din unitățile cu sarcini de recrutare din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române unde aceștia locuiesc, potrivit domiciliului/reședinței înscrise în cartea de identitate.

ATENȚIE!  În perioada 15 - 28 februarie 2021, candidaţii cu domiciliul în mun. Bucureşti și jud. Ilfov, se pot prezenta în vederea înscrierii la concursul de admitere, la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (Bucureşti, Bd. Geniului, nr.42C, sector 6), având asupra lor cartea de identitate precum şi următoarele documente (anexate prezentului anunţ), completate în mod lizibil şi semnate de către aceştia:

 • Cererea-tip de înscriere;
 • Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare;
 • Adeverința medicală eliberată de medicul de familie;
 • Consimțământul informat.

Data limită până la care candidaţii pot depune documentele pentru constituirea dosarului de recrutare, menționate la punctul II din prezentul Anunţ, este de 10 martie 2021.

Pentru detalii de natură organizatorică şi alte informații de interes referitoare la recrutare, toţi candidaţii, cu excepţia celor cu domiciliul în Bucureşti şi Jud. Ilfov, se pot adresa structurilor teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Române, în funcţie de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate, după cum urmează:  Inspectoratul Teritorial ale Poliţiei de Frontieră Iași, Inspectoratul Teritorial ale Poliţiei de Frontieră Giurgiu, Inspectoratul Teritorial ale Poliţiei de Frontieră Timișoara, Inspectoratul Teritorial ale Poliţiei de Frontieră Oradea, Inspectoratul Teritorial ale Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmației, Garda de Coastă(inclusiv Serviciilor Teritoriale subordonate, cu sarcini de recrutare) și Baza de Reparații Nave Brăila (datele de contact sunt disponibile pe site-urile de internet ale unităților menţionate).

Candidații vor completa pe coperta dosarului de concurs, în mod lizibil, următoarele date (Anexa 8):

 • antetul unității de recrutare (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră);
 • titlul „Dosar de candidat”;
 • numele (prenumele tatălui) și prenumele candidatului/candidatei;
 • CNP;
 • numele instituției de învățământ;
 • limba străină la admitere (engleză sau franceză);
 • mențiuni suplimentare sau alte informații necesare, dacă este cazul

4. SITUAȚII CARE DETERMINĂ ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII DE RECRUTARE ȘI SELECŢIE:

 • nerespectarea termenului limită de depunere a dosarului de recrutare în volum complet, de către candidați;
 • încercarea sau fraudarea, prin orice mijloace, a activității de recrutare și selecție de către candidați;
 • neîndeplinirea, în mod cumulativ, a condiţiilor şi criteriilor de admitere;
 • dacă la absolvirea instituției de învățământ, candidatul ar dobândi un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

În cazul în care descoperirea situaţiilor prevăzute mai sus se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de școlarizare în care se află.

5. SUSŢINEREA CONCURSULUI DE ADMITERE DE CĂTRE CANDIDAŢII SELECŢIONAŢI

Evaluarea psihologică se va realiza de către specialiștii din cadrul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, până la data de 08 martie 2021.

Locul, data și ora desfășurării examinării psihologice vor fi stabilite după expirarea perioadei de înscriere (28.02.2021), în funcție de numărul candidaților înscriși și vor fi comunicate în timp util, prin afișare, pe site-ul oficial al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române www.politiadefrontiera.ro secțiunea Despre noi / instituții de învățământ.

Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 18-24 martie 2021, la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”.

Repartizarea, planificarea și rezultatele obținute sunt aduse la cunoștința candidaților prin postarea acestora pe site-ul oficial al Ș.P.A.P.F. „Avram Iancu” Oradea (www.avramiancu.ro) și al Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”(www.academiadepolitie.ro).

La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit contestații, repetări sau reexaminări.

Proba de verificare a cunoștințelor se susține în data de 27 martie 2021, la sediul  Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române (Bucureşti, Bd. Geniului, nr.42C, sector 6) de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice. Contestaţiile la proba de verificare a cunoștințelor se transmit online la adresa de e-mail a unității de învățământ (admitere.spapf@igpf.ro) și se soluționează în termenul prevăzut prin calendarul concursului de admitere, la sediul acesteia.

Candidaţii pot contesta numai rezultatul obţinut la propria lucrare sau locul ocupat pe lista celor declaraţi neadmis, contrar rezultatelor obţinute în urma susţinerii probelor de concurs.

Detaliile de natură organizatorică vor fi postate în timp util.

Examinarea medicală se realizează (potrivit prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 105/2020) pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba de verificare a cunoștințelor, în perioada 29 martie – 16 aprilie 2021.

Pe parcursul desfăşurării concursului de admitere nu se asigură cazarea, masa şi transportul candidaţilor.

IMPORTANT!

 • Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii şi atrage după sine eliminarea din concurs a respectivului candidat, iar în cazul în care descoperirea falsului se face, după încheierea admiterii, candidatul pierde locul obţinut prin fraudă.
 • În scopul limitării răspândirii pandemiei de Coronavirus și a prevenirii contaminării personalului, candidații se vor prezenta la unitatea de recrutare purtând mască de protecție și vor fi obligați să îşi dezinfecteze mâinile,  în caz contrar, nefiind permisă intrarea. De asemenea, accesul se va realiza doar după verificarea temperaturii cu termometrul non-contact.
 •  Pe parcursul desfăşurării activității de înscriere, candidații sunt obligați să poarte mască de protecție care trebuie să acopere atât gura cât și nasul și să respecte o distanță de minim 2 metri față de persoanele din jur.
 • În situaţia nepromovării unei probe eliminatorii sau a concursului, candidații se pot prezenta în maximum 30 de zile de la susținerea probei eliminatorii/concursului la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române pentru a solicita restituirea documentele depuse.

PROGRAM DEPUNERE CERERI / DOSARE pentru candidații cu domiciliul /reședința înscris/ă în cartea de identitate în mun. BUCUREȘTI și jud. ILFOV la sediul  Inspectoratului General al Poliției de Frontieră

DEPUNERE CERERI:

15-28 februarie 2021

 • Luni - Vineri orele 08:00-18:00
 • Sâmbătă și duminică orele 08:00-16:00

DEPUNERE DOSARE:

 • Termen limită - 10 martie 2021
 • Luni - Vineri orele 08:00-16:00

Date de contact:

Inspectoratul  General al Poliției de Frontieră - Direcţia Resurse Umane- Serviciul Formare Iniţială şi Continuă - Telefon 021/ 316.25.98, interior 19344, 19320 (www.politiadefrontiera.ro, secțiunea: Despre noi – Instituții de învățământ).

Pentru vizualizarea și salvarea documentului: descarcă PDF.

Pentru vizualizarea și salvarea documentului: descarcă PDF.

Pentru vizualizarea și salvarea documentului: descarcă PDF.

Pentru vizualizarea și salvarea documentului: descarcă PDF.

Pentru vizualizarea și salvarea documentului: descarcă PDF.

Pentru vizualizarea și salvarea documentului: descarcă PDF.

Pentru vizualizarea și salvarea documentului: descarcă PDF.

Pentru vizualizarea și salvarea documentului: descarcă PDF.

Pentru vizualizarea și salvarea documentului: descarcă PDF.

Pentru vizualizarea și salvarea documentului: descarcă PDF.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe