Cum se obține avizul de pescuit recreativ în apele de frontieră?

 1. Condițiile de avizare

Conform prevederilor art. 40 din OUG 105 / 2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările și completările ulterioare, pescuitul în apele de frontieră, apele maritime interioare şi în marea teritorială se efectuează, în condițiile legii, în locurile şi sectoarele stabilite de autoritățile competente, cu avizul prealabil al organelor Poliției de Frontieră Române. La acest moment, structurile responsabile cu eliberarea avizului sunt Serviciile Teritoriale ale Poliției de Frontieră / Garda de Coastă, acestea fiind organizate și având zonă de competență la nivelul fiecărui județ de frontieră.

Prin autorități competente (menționate în cadrul art. nr. 40 din O.U.G. nr. 105 / 2001 privind frontiera de stat a României) se înțelege Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (A.N.P.A.) și Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.), instituții publice de interes național, cu atribuții legale privind reglementarea activităților de pescuit şi acvacultură. Totodată, vă informăm că asociațiile de pescari în scop recreativ legal constituite sunt asimilate categoriei autoritate competentă, deoarece această calitate le este delegată de către A.N.P.A. pe o perioadă determinată de timp (10 ani), în baza contractelor de exploatare a resurselor acvatice vii în scop recreativ încheiate între părţi, și a legislației specifice din domeniu.

Documentele necesare obținerii avizului pentru pescuit recreativ în apele de frontieră sunt următoarele:

 1. o copie a cărții de identitate a solicitantului;
 2. o copie a permisului de pescuit eliberat de către o asociație de pescuit în scop recreativ, o copie a carnetului de membru și alte documente justificative solicitate de autoritate (pentru zonele de pescuit contractate de asociații) sau permisul de pescuit eliberat de către A.R.B.D.D. - pentru Delta Dunării;
 3. cererea de emitere a avizului (tipizatul modelului de cerere se află postat pe site – ul de internet al fiecărui Inspectorat Teritorial / Garda de Coastă / Serviciu Teritorial la capitolul AVIZE).

Termenul de acordare a avizelor este de 30 de zile și începe să curgă din ziua lucrătoare următoare zilei depunerii documentației.

Documentele necesare eliberării avizului pot fi depuse personal la sediul Serviciului Teritorial / Gărzii de Coastă (pe raza județului căruia solicitați avizul), pot fi transmise prin fax / e-mail sau pot fi atașate formularului tipizat, denumit Pescuit sportiv, persoane fizice, pe site-ul Poliției de Frontieră Române (www.polițiadefrontieră.ro) la secțiunea Formulare.

 1. Dreptul de pescuit recreativ şi tipuri de permise

Conform prevederilor art. nr. 1 din Ordinul M.A.D.R. nr. 60 / 2017 privind accesul la resursele vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepția Rezervației Biosferei “Delta Dunării”, denumit în continuare Ordinul nr. 60 / 2017, atribuirea dreptului de pescuit recreativ în habitatele piscicole naturale din România, cu excepția Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, se face de către Agenția Națională pentru Pescuit şi Acvacultură, denumită în continuare A.N.P.A., în calitate de administrator al resurselor acvatice vii, pe baza unui permis nominal emis şi eliberat de către această instituţie sau de asociațiile de pescari în scop recreativ, după caz, fără perceperea de taxe şi tarife, astfel:

 • direct către pescarii în scop recreativ pentru Dunăre cu brațele sale, Marea Neagră şi habitatele piscicole naturale necontractate de asociațiile de pescari în scop recreativ;
 • către asociațiile de pescari în scop recreativ legal constituite şi recunoscute, prin încheierea pe o perioadă de 10 ani de contracte pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ, pentru toate celelalte categorii de habitate piscicole naturale.

Conform prevederilor art. nr. 2 din Ordinul nr. 60 / 2017:

 • Practicarea pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepția Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, se face în baza permiselor emise anual de A.N.P.A. şi eliberate direct de aceasta către pescarii în scop recreativ sau prin asociaţiile de pescari în scop recreativ care au încheiate contracte de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ.
 • Permisul de pescuit recreativ este valabil atât pentru zonele pe care asociația, al cărei membru este, a încheiat contracte de utilizare în scop recreativ a resurselor acvatice vii, cât şi pentru zonele pe care alte asociații au încheiate contracte, pe bază de reciprocitate, fără a se depăși capacitatea anuală de pescuit stabilită pe bază de studii științifice de specialitate.
 • Practicarea pescuitului recreativ de către pescarii neafiliați la o asociație de pescari în scop recreativ se face în baza regulamentului propriu al asociației care are încheiate contracte de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ pentru zona/zonele de pescuit recreativ solicitată/solicitate de aceștia.

Modelul permisului de pescuit recreativ eliberat de asociațiile de pescari în scop recreativ (cel de culoare albă) este prevăzut în anexa nr. 1 a Ordinului nr. 60/2017.

Modelul permisului de pescuit eliberat de către A.N.P.A. direct către pescari (cel de culoare albastră) este prevăzut în anexa nr. 2 a Ordinului nr. 60/2017.

Reciprocitateînseamnă aplicarea de către o asociație altei asociații de pescari a unui tratament egal sau echivalent pentru membrii afiliați acesteia cu acela prin care asociația din urmă i-l aplică la rândul său membrilor afiliați societății celei dintâi. Modul de materializare a înțelegerii între părți (asociații de pescari) se va stabili la nivel local de către acestea.

În conținutul Contractului pentru utilizarea resurselor vii în scop recreativ, care se încheie între A.N.P.A. şi asociaţia de pescari legal constituită, este stipulat faptul că asociaţia are dreptul să permită accesul pescarilor neafiliați în zonele proprii de pescuit, cu respectarea prevederilor Regulamentului propriu al Asociației, document ce mai prevede următoarele aspecte de interes:

 • pescuitul recreativ se practică în zonele concesionate, pe baza permisului de pescuit nominal emis de A.N.P.A. şi eliberat membrilor asociației sau membrilor asociațiilor cu care s-au stabilit relații de reciprocitate.
 • alte categorii de pescari pot pescui în condițiile prevăzute de regulament, după îndeplinirea condițiilor stabilite de beneficiar.
 1. Contractare

Conform prevederilor art. nr. 1 din Ordinul nr. 60/2017, contracte pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ se atribuie asociațiilor de pescari în scop recreativ legal constituite şi recunoscute pe o perioadă de 10 ani.

Contractarea zonelor de pescuit de către asociațiile de pescari în scop recreativ legal constituite și condițiile de practicare a pescuitului recreativ în cadrul acestora sunt în competența Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură (instituția publică cu atribuții legale privind reglementarea activităților de pescuit şi acvacultură) / beneficiarilor contractelor de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ, conform prevederilor art. nr. 4, alin. (3), lit. e și art. nr. 23, alin. (2) din O.U.G. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, cu modificările și completările ulterioare;

Modul de atribuire a zonelor de pescuit şi condițiile ce trebuie îndeplinite de asociațiile de pescari sunt prevăzute la art. nr. 5 – art. nr. 14 din ordinul sus menționat.

 1. Legislaţie specifică
 • O.U.G. nr. 105 /2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare;
 • ORDINUL M.A.D.R. nr. 60 / 2017 privind accesul la resursele vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepția Rezervației Biosferei “Delta Dunării”;
 • Decizia Președintelui A.N.P.A. cu nr. 454 /12.2018 privind reglementarea activității de pescuit recreativ şi a documentelor necesare până emiterea permiselor de pescuit recreativ pentru anul 2019 şi apariția TAC (reglementarea efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2019);
 • ORDINUL nr. 54 din 15 ianuarie 2019 privind stabilirea perioadelor şi a zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2019;
 • HOTĂRÂREA nr. 538 din 8 iulie 2015 pentru aprobarea Regulilor privind accesul şi circulația navelor şi ambarcațiunilor pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării";
 • ORDINUL nr. 610 din 19 mai 2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" la solicitarea persoanelor fizice şi juridice;
 • LEGEA nr. 49 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe