Anunț de concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofiter specialist I (formtor), poziția 15 din statul de organizare al Școlii, la Catedra de Ordine Publică, cu recrutare din sursă externă

Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi,strada George Coşbuc, nr. 3 - 5, județul Iaşi, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofițer specialist I (formator), poziția 15 din statul de organizare a școlii, la Catedra de Ordine Publică, cu recrutare din sursă externă,  în conformitate cu  prevederile Legii nr. 360 din 2002 privind Statutul polițistului și ale Ordinului M.A.I. nr. 140 din 2016  privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările și completările ulterioare

 SECȚIUNEA I: Condițiile de participare la concurs:

            Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții legale și criterii specifice[1]:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apţi din punct de vedere medical şi psihologic (aptitudinea / inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat «admis» la proba scrisă);
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. f) să îndeplineaască condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului:

            - studii superioare de licenţă (180/240 ECTS), într-unul din domeniile circumscrise tematicilor/specializărilor pe care le abordează în cadrul programelor de formare profesională : domeniul de licență – educație fizică și sport, specializarea – educație fizică și sportivă;

          - program de pregătire psihopedagogică / metodică organizat în cadrul național pentru pregătirea personalului didactic sau un curs pe profil absolvit în cadrul instituțional al sistemului de ordine publică, apărare și siguranță națională ori curs acreditat pentru obținerea calificării de formator / similar organizat de furnizorii autorizați. Acesta din urmă poate fi urmat și absolvit în termen de 6 luni de la ocuparea postului;

            - să dețină carnet de antrenor / instructor sporturi de contact – arte marțiale, vizat la zi de federațiile de specialitate, recunoscut pe plan național, tradus în limba română (după caz);

 1. g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 2. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 3. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 4. j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 5. k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 6. l) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (condiția va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat „admis” la proba scrisă);
 7. m) dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

Candidații care au fost declarați ”admis” nu trebuie să aibă la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic, iar ulterior numirii în funcție trebuie să obțină autorizație de acces la informații clasificate, potrivit fișei postului.

SECȚIUNEA II – Reguli privind înscrierea la concurs

Înscrierea se realizează până la data de 17.01.2022, ora 14,00 (inclusiv în zilele nelucrătoare), exclusiv on-line, la adresa de email scoala.iasi@igpf.ro.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune, exclusiv în format electronic, un  dosar de recrutare care conține următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere (Anexa 2) şi CV (Anexa 7) (prin depunerea cererii de înscriere, solicitantul își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul european general privind protecția datelor cu caracter personal);
 2. b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licență și anexele aferente sau adeverințe de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor). Cetățenii români care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (documentele vor fi scanate în volum complet – fată/verso);
 3. c) copii ale actului de identitate (în termen de valabilitate), carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă (de exemplu extras din aplicația REVISAL eliberat de I.T.M. sau adeverințe de vechime în muncă de la fiecare angajator din care să rezulte data încadrării, data încetării contractului de muncă/raporturilor de serviciu, precum și temeiul legal al încetării contractului de muncă/raporturilor de serviciu ) şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 4. d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 5. e) autobiografia (Anexa 3) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi ale soţului/soţiei candidatului (Anexa 4);
 6. f) extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului, întocmit, dacă este cazul, conform Anexei 8. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat);
 7. g) o fotografie color 9x12 cm;
 8. h) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie în condiţiile art.1 din Anexa 1 la Ordinul M.A.I. nr.105 din 2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, însoțită de consimțământul informat (conform Anexei 6);

ATENȚIE!!!!! ADEVERINȚA MEDICALĂ VA FI ÎNSOȚITĂ ÎN MOD OBLIGATORIU DE CONSIMȚĂMÂNTUL INFORMAT !

Adeverința medicală, completată de către medicul de familie, va fi transmisă, de către structura de resurse umane din cadrul școlii, medicului de unitate pentru analizarea datelor medicale consemnate, precum și a corespondenței dintre antecedentele personale patologice și/sau afecțiunile consemnate în cuprinsul adeverinței și baremele medicale prevăzute la art.3 din actul normativ mai sus menționat.

                  În situația în care medicul de unitate care completează pe verso consemnează NU POATE participa la concursul de încadrare în MAI” , procedura de selecție încetează pentru candidatul în cauză.

                  În conformitate cu prevederile art.1 alin.4 din Anexa 1 la Ordinul M.A.I. nr.105 din 2020, declararea inaptitudinii de către medicul de unitate nu se contestă.

 1. j) aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii;

Avizul psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, trebuie emis de către un psiholog autorizat în efectuarea unor astfel de examinări, după cum urmează:

 • psihologul trebuie să dețină atestat de liberă practică în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale, emis de către Colegiul Psihologilor din România, în conformitate cu prevederile Legii 213/2004[2] și Hotărârea Guvernului României nr. 788/2005[3];
 • forma de exercitare a profesiei în care psihologul își desfășoară activitatea (cabinete de psihologie, cabinete asociate de psihologie, societăți civile profesionale de psihologie[4]) să fie înregistrată la Colegiul Psihologilor din România în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale.

Psihologii atestați în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale, precum și formele de exercitare a profesiei de psiholog avizate în această specialitate pot fi consultate accesând site-ul https://alegericpr.ro/index.php/registre, și anume Registrul unic al psihologilor (R.U.P.)[5]:

-  R.U.P. Partea I – Atestate de liberă practică;

-  R.U.P. Partea II – Forme de exercitare.

 k) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa 5).

Documentele din dosarul de recrutare se trimit exclusiv în format electronic, la adresa de mail: scoala.iasi@igpf.ro, iar după afișarea rezultatelor finale, candidatul declarat ”ADMIS” va prezenta documentele în original, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul a copiilor documentelor transmise electronic la înscriere, care vor fi semnate de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.

            În situaţia în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, prevederile art. 57^1 alin. (5) din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 se aplică în mod corespunzător, respectiv în cazul neîndeplinirii acestei condiții oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.

Reguli privind transmiterea dosarului de concurs:

 • documentele care necesită a fi completate (ex. cererea de înscriere, declarații, etc.), vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format PDF ;
 • toate documentele prevăzute în ”secțiunea II- Reguli privind înscrierea la concurs” de la lit. a-k vor fi scanate și salvate într-un singur fișier PDF, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și postul pentru care se înscrie la concurs; candidații vor verifica conținutul fișierului pdf, respectiv faptul că au scanat integral toate documentele (corespunde cu documentul original ex: diploma de licență este scanată față/verso) și este lizibil, etc(candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);
 • după verificarea conținutului fișierului pdf, acesta va fi transmis printr-un e-mail(fișierul fiind atașament la e-mail) la adresa iasi@igpf.ro, mărimea totală a fișierului transmis de către candidat pentru înscrierea la concurs nu trebuie să depășească 25 MB.
 • E-mail-ul transmis de către candidat va avea ca subiect (titlu) următoarea formă: nume și prenume – conținutul email-ului și concursul la care se înscrie ( Ex: Ionescu Ioan - Dosar de recrutare concurs ofițer specialist I - formator)

 

IMPORTANT!

 1. În prima zi lucrătoare, după data transmiterii dosarului de recrutare, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii acestuia de la aceeași adresă, respectiv: scoala.iasi@igpf.ro, precizându-se codul unic de identificare a candidatului, ca alternativă în prelucrarea datelor personale, urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.

 Transmiterea codului unic de identificare nu reprezintă o confirmare a faptului că dosarul de recrutare a fost depus în volum complet.

În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Compartimentului Resurse Umane la numărul de telefon 0232/460211, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Compartimentul Resurse Umane, la sediul Școlii de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Frontieră Iași, pentru clarificarea situației.

Înscrierea candidaților se va face pe bază de cerere de înscriere și a documentelor specificate în anunț și transmise împreună la adresa de e-mail: scoala.iasi@igpf.ro.

ATENȚIE! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară sau orice alte mijloace decât prin e-mail la adresa indicată în anunț, respectiv scoala.iasi@igpf.ro, astfel că cererile transmise în aceste moduri nu vor fi luate în considerare.

La concursul pentru ocuparea postului vacant pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fișa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se postează pe pagina de internet a a I.G.P.F., www.politiadefrontiera.ro (Școala de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Frontieră, Secțiunea-Carieră), cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probei de concurs. 

Fișa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, la sediul școlii.

Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permanent prin verificarea paginii de internet cu privire la eventualele modificări privind datele concursului.

 SECŢIUNEA a III-a – Desfăşurarea concursului

Concursul constă în desfășurarea probei scrise, respectiv în susținerea unui test scris pentru verificarea cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului.

Proba scrisă are ca scop verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului și se va desfăşura în data de 29.01.2022, ora 15.00.

Accesul în sala unde se va desfășura concursul va fi permis candidaților exclusiv pe baza actului de identitate valabil.

Candidații vor utiliza pixuri cu pastă de culoare albastră (sunt interzise instrumentele de scris care permit ștergerea și rescrierea).

Frauda/tentativa de fraudă se sancționează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaților în cauză.

ATENȚIE: Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la modificarea, din motive obiective, a datei, orei şi locului unde se va organiza concursul, fiind obligați să se informeze prin verificarea repetată a paginii de internet indicată mai sus. Detalii se pot obține și la telefon 0232/460211.

Aprecierea rezultatelor se face cu note de la 1 la 10. 1 punct se acordă din oficiu.

Nota de promovare este minimum 7,00.

Este declarat "admis" la concurs candidatul care a obținut nota cea mai mare la proba scrisă.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, departajarea între aceştia se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat ”admis” candidatul care obține nota cea mai mare. După caz, interviul se va susţine după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, pe baza aceloraşi tematici şi bibliografii stabilite la testul scris, la o dată ce va fi comunicată prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de internet a instituției, precum şi la avizierul unităţii.

Interviul de departajare nu se contestă.

Desfășurarea probei de concurs va fi înregistrată audio/video, după caz.

Din motive obiective, ce țin de contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus – SARS-COV-2, locul unde se va desfășura proba scrisă se va stabili în funcție de numărul candidaților și se va comunica acestora prin postarea unui anunț ulterior pe pagina de internet  a  I.G.P.F., www.politiadefrontiera.ro (Școala de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Frontieră, Secțiunea-Carieră).

SECŢIUNEA A IV-A – Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

            Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la proba scrisă poate formula contestaţie, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişarea, pe pagina de internet a I.G.P.F., www.politiadefrontiera.ro (Școala de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Frontieră, Secțiunea-Carieră).

            Candidaţii pot contesta numai notele proprii.

            Contestaţiile se pot transmite în format electronic, la adresa de email: scoala.iasi@igpf.ro și se soluţionează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

            Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin postare pe pagina de internet a I.G.P.F., www.politiadefrontiera.ro (Școala de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Frontieră, Secțiunea-Carieră).

SECŢIUNEA A V-A – Precizări referitoare la încadrarea pe post a candidaţilor declaraţi „admis”

Candidatului declarat „admis” la concurs i se va acorda gradul profesional în funcţie de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Acesta va fi încadrat în funcția minimă prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat, pe o perioadă de probă de 6 luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002.

În cazul candidatului declarat „admis” nu i se vor putea modifica raporturile de serviciu, prin delegare, detaşare, mutare sau transfer, timp de cel puţin doi ani de la numirea în prima funcţie, cu excepţia situaţiei în care intervine reorganizarea unităţii.

SECŢIUNEA A VI-A – Reguli privind examinarea psihologică și medicală pentru candidații declarați „admis”, prin modalitatea încadrării directe

După afişarea/postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat «admis» la concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă va susţine examinarea medicală şi evaluarea psihologică. În situaţia constatării inaptitudinii medicale și/sau psihologice, prevederile art. 57^1 alin. (5)  din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 se aplică în mod corespunzător, respectiv în cazul neîndeplinirii acestei condiții oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.

SECŢIUNEA A VII-A – Reguli privind buna organizare și desfășurare a concursului

 • Prin înscriere, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului, respectiv pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016;
 • Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul de concurs și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: termenele, depunerea dosarului în volum complet, desfășurarea probei de concurs;
 • Se impune verificarea permanentă a paginii de internet a G.P.F., www.politiadefrontiera.ro (Școala de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Frontieră, Secțiunea-Carieră), întrucât comunicarea informațiilor referitoare la concurs se va realiza exclusiv prin acest mijloc;
 • În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care țin exclusiv de persoana candidatului declarat ”admis”, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

ATENȚIE!

În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus – SARS-COV-2, pe parcursul desfășurării concursului, se vor respecta următoarele reguli:

 1. Menținerea distanțării sociale;
 2. Purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și a gurii, a măștii de protecție respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecție de rezervă. Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unității în care se desfășoară concursul;
 3. Nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile. Viziera nu dispensează de purtatul măștii;
 4. Înaintea susținerii probei de concurs, candidatul va semna pe proprie răspundere o declarație din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV-2 (conform definiției de caz elaborată de CNSCBT/INSP-https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar).

În conformitate cu  adresa Departamentului pentru Situaţii de Urgentă nr. 1.762.144 din 19.10.2021, este necesar ca, candidaţii care participă la concursurile pentru încadrare din sursă externă, să îndeplinească una din condiţiile prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 1090 din data de 06 octombrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, coroborat cu Ordinul comun al Ministerului Educaţiei şi Ministerului Sănătăţii nr. 5338/1082/2021, respectiv:

participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

                  Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective (cauzate de contextul epidemiologic sau de alți factori) se vor afișa în timp util pe pagina de internet a instituției.

Graficul de desfăşurare a concursului

Perioada de depunerea a dosarelor de recrutare în vederea participării la concurs

22.12.2021-17.01.2022(ora 14,00)

 

Analizarea de către membrii comisiei de concurs a dosarelor candidaților

18-19.01.2022

Publicarea listei candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs

20.01.2022

Susținerea probei de concurs – Testul scris pentru verificarea cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului

29.01.2022,ora 15.00

Afișarea tabelului cu rezultatele obținute de candidați

29.01.2022

Depunerea contestațiilor cu privire la nota obținută la testul scris (în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor)

29-30.01.2022

Soluționarea contestațiilor și publicarea rezultatelor finale (în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestației)

31.01.2022-01.02.2022

Afișarea rezultatelor finale

02.02.2022

 

ANEXE:

Anexa 1 – tematica și bibliografia;

Anexa 2 – cererea de înscriere;

Anexa 3 – autobiografia

Anexa 4 – tabel cu rude

Anexa 5 – declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare

Anexa 6 – adeverință medicală

Anexa 7 – CV

Anexa 8 – consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar;

 

Anexa 1

TEMATICA:

 

 1. ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ:

- Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi ale polițistului;

- Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni;

- Informaţii secrete de stat;

- Informaţii secrete de serviciu;

- Atribuţiile Poliţiei de Frontieră Române;

- Drepturile, obligaţiile poliţistului de frontieră și folosirea mijloacelor de constrângere;

- Frontiera de stat a României;

- Accesul, circulaţia şi alte activităţi ce se desfăşoară în zona de frontieră şi în punctele de trecere a frontierei de stat;

- Codul de etică şi deontologie al poliţistului;

- Formarea profesională a polițiștilor;

 

 1. PREGĂTIRE DE SPECIALITATE:

- Educaţia fizică militară şi profesională;

- Formarea şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul educaţiei fizice şi sportului;

- Metodologia şi tehnologia instruirii;

- Forme de organizare a instruirii;

- Proiectarea activităţilor instructive;

- Relaţionare şi comunicare didactică;

- Strategii de evaluare şi notare;

- Noțiuni principale ale Teoriei și Metodicii Educației Fizice și Sportului;

- Mijloacele educației fizice și sportului;

- Componentele procesului instructiv educativ și activităților independente de educație fizică și sport;

- Principiile de instruire în Educație fizică și sport;

- Metodele folosite în Educație fizică și sport;

- Lecția de educație fizică și sport;

- Evaluarea în educație fizică și sport;

 

BIBLIOGRAFIA:

Legea nr. 360/ 2002 privind Statutul poliţistului;

- Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 69/2000 – educației fizice și sportului;

- O.U.G. nr. 104/ 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, aprobată prin Legea nr. 81/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 105/ 2001 privind frontiera de stat a României, aprobată prin Legea nr. 243/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 991/ 2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului;

- Ordinul M.A.I. nr. 140/ 2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI – Anexa 4 - Formarea profesională a polițiștilor;

- Manual de pedagogie – Constantin Cucoș, Editura Polirom - 2014, Ediția a III –a revizuită și adăugită;

-Teoria și metodica educației fizice și sportului - Gheorghe Cârstea, Editura AN-DA - București 2000;

 

NOTĂ: Se studiază legislația actualizată, cu toate modificările și completările ulterioare!

 

 

      Anexa 2

APROB

Director al Ș.F.I. C.P.P.F.Iași

 

 

  

CERERE DE ÎNSCRIERE[6]

 

Domnule Director al Ș.F.C.I.P.P.F. Iași,

 

Subsemnatul(a) ________________________________________________ fiul (fiica) lui ________________ şi al (a) ___________________________ născut(ă) la data de ___________________ în localitatea ____________________________ judeţul/sectorul ________________ cetăţenia ______________ posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria _____, nr. ______________, eliberată de ___________________, la data de _____________, CNP ____________________ cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ___________________________, judeţul/sectorul ______________ strada _________________ nr. ____ bloc ______, etaj ____, apartament ____, telefon ____________ absolvent(ă), al(a) ______________ ______________________________ forma de învăţământ ___________, sesiunea_____________, specializarea_____________________ de profesie _____________________, angajat al ____________________________________, în funcția de ____________________ .

Vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul organizat în data de 18.12.2021, de Școala de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Frontieră Iași în vederea ocupării postului de execuție vacant de ofițer specialist I (formator), poziția 15 din statul de organizare a școlii, la Catedra de Ordine Publică, cu recrutare din sursă externă. Am luat cunoștință și sunt de acord cu condițiile de recrutare, selecționare și participare la concurs prevăzute în anunț [7] și pe care le îndeplinesc cumulativ.

 

Îmi asum responsabilitatea asupra datelor furnizate și sunt de acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 (UE) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Data ______________                                  Semnătura _________________                            

 

 Anexa 3

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei

 

Autobiografia se va referi în mod obligatoriu la toate punctele prevăzute mai jos şi va fi redactată personal de către candidat, în mod cursiv, cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări, datată şi semnată.

 

 1. Date personale: numele şi prenumele (numele purtate anterior), CNP, data şi locul naşterii (ziua, luna, anul, satul, comuna, oraşul sau municipiul, judeţul – indicându-se denumirea actuală a localităţilor), numele şi prenumele părinţilor, domiciliul şi/sau reşedinţa, cetăţenia, etnia, religia, starea civilă, studii, limbi străine cunoscute şi la ce nivel, profesia de bază, locul de muncă şi funcţia, numărul de telefon de acasă şi de la serviciu.

 

 1. Date privind activitatea desfăşurată:

Se va arăta cronologic şi detaliat activitatea desfăşurată pe perioade, începând cu ciclul gimnazial şi până în prezent (şcoli, cursuri, locuri de muncă), inclusiv întreruperile şi motivele, menţionându-se funcţiile îndeplinite, titulatura completă a unităţilor/instituţiilor în care şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea, precizând adresa acestora.

Cu privire la îndeplinirea serviciului militar (activ, alternativ sau în rezervă) se va evidenţia perioada, arma şi specialitatea militară, indicativul, reşedinţa unităţii şi gradul pe care îl au în rezervă.

Pentru fiecare perioadă descrisă vor fi indicate 2 – 3 persoane care cunosc bine activitatea candidatului.

Candidatul va menţiona dacă a fost arestat, judecat sau condamnat, ori este în curs de urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale, prezentând detaliat în ce au constat faptele, când s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză. Aceleaşi menţiuni vor fi făcute şi cu privire la soţie/soţ şi părinţi.

Se vor arăta deplasările pe care le-a făcut în străinătate, motivul – în interes de serviciu sau personal – în ce ţări, perioada.

 Date despre rude:

 1. a) date despre părinţii, soţia/soţul, fraţii/surorile candidatului – numele şi prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia (dacă au şi altă cetăţenie), studiile, ultimul loc de muncă şi funcţia (situaţia actuală), domiciliul şi numărul de telefon;
 2. b) date despre copii: se vor trece în ordinea vârstei, arătându-se numele şi prenumele, locul şi data naşterii, ocupaţia şi locul de muncă, domiciliul şi numărul de telefon;
 3. c) pentru părinţii soţiei/soţului, fraţii/surorile acesteia, se vor arăta aceleaşi date ca pentru persoanele prevăzute la lit. a).

 Pentru persoanele menţionate în autobiografie, acolo unde este cazul, se va menţiona şi numele purtat anterior.

 În încheierea autobiografiei se va menţiona: „Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate în prezenta autobiografie şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

AUTOBIOGRAFIE

 (model)

 

Subsemnatul(a) … (numele şi prenumele),(nume purtate anterior)..., CNP...., sunt născut(ă) la data de..(zi, luna, anul)…, în …(satul, comuna, oraşul, municipiul, judeţul – indicându-se denumirea actuală a localităţilor).., fiul(fiica) lui ……. şi al ……., domiciliat(ă) în loc. ……, str. ……, nr. …., bloc …., scara …, etaj …, ap. …, judeţ(sector) ….., și / sau reședința în loc. ......, str. ....., nr. ....., bloc...., scara...., etaj...., ap. ...., județ (sector)....... (se va menționa și adresa la care polițistul locuiește efectiv, chiar dacă nu și-a stabilit reședința sau domiciliul) cetăţenia …..……, etnia ……,religia …..., starea civilă ..(căsătorit, necăsătorit, divorţat, văduv)…, am(nu am) ..… copii, absolvent(ă) al … (se trec studiile cele mai avansate precizându-se modul de absolvire – cu diplomă de bacalaureat, de licenţă, etc.)…, cunosc (nu cunosc) limba … (engleză, rusă, franceză, etc.) .., nivel ..(începător, mediu, avansat)…, de profesie …….., încadrat la ……….., în funcţia de …………, număr de telefon acasă: ….., la serviciu: …..

Se va arăta cronologic şi detaliat activitatea desfăşurată pe perioade, începând cu ciclul gimnazial şi până în prezent (şcoli, cursuri, locuri de muncă), inclusiv întreruperile şi motivele, menţionându-se funcţiile îndeplinite, titulatura completă a unităţilor/instituţiilor în care şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea, precizând adresa acestora.

Cu privire la îndeplinirea serviciului militar (activ, alternativ sau în rezervă) se va evidenţia perioada, arma şi specialitatea militară, indicativul, reşedinţa unităţii şi gradul pe care îl au în rezervă.

Exemplu:

În perioada  1972 – 1978 am urmat cursurile claselor I – VIII la Şcoala generală nr. 197 Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 36, sector 6...

În perioada  sept.1982 – ian.1984 am îndeplinit serviciul militar la U.M. 0… Baia Mare, arma ….., specialitatea ..(auto, transmisiuni, geniu-chimic, etc,), de unde am trecut în rezervă cu gradul de ….. .

În perioada  feb.1984 – 1999 am fost încadrat la ………., în funcţia de …….. .

Pentru fiecare perioadă descrisă (inclusiv de la domiciliu) vor fi indicate 2-3 persoane care cunosc bine activitatea candidatului, locurile de muncă şi domiciliile acestora.

Exemplu:

Pot da relaţii:

 1. Pană Ion – vecin, apartament 34, pensionar;
 2. d-na Ilie Geta –vecină, apartament 23, inginer chimist la Inst. Cantacuzino, Bucureşti;

  sau:

1.cpt.Sandu Benone  - comandant companie, U.M. 0… Baia Mare;

2.plt. maj. Diaconu George / comandant pluton, U.M. 0… Baia Mare;

  sau:

 1. Ion Cristian – şef atelier strungărie, secţia 2, S.C. „Ascensorul” S.A. Bucureşti;
 2. dl Vasiliu Dorel – maistru mecanic, secţia 2, S.C. „Ascensorul” S.A. Bucureşti;

Menţionez că (nu) am fost arestat, judecat sau condamnat, (nu) sunt în curs de urmărire penală, judecare,sau în executarea unei sancţiuni penale.(Unde e cazul se prezintă detali

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe