Anunț promovare personal contractual - telefonist

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră organizează examen de promovare în treapta profesională imediat superioară pe postul pe care sunt titulari, respectiv muncitor calificat – telefonist, a personalului contractual nominalizat mai jos, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, HG nr. 286/2011 pentru aprobarea regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului MAI nr. 105/2015, pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, astfel: 

 • MC IV POSTELNICU MARIANA, poziția 106 din statul de organizare 

Pentru a participa la examenul de promovare, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional sau în treapta profesională din care promovează;
 2. b) să fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care aceștia s-au aflat în activitate. 

Examenul de promovare constă într-o probă scrisă sau practică, ce va fi stabilită ulterior, de către comisia de examinare și va include următoarele criterii de evaluare:

 1. Capacitate de adaptare;
 2. Capacitatea de gestionare a situațiilor dificile;
 3. Îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice;
 4. Capacitatea de comunicare;
 5. Capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei.

După afișarea rezultatelor, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării probei scrise/practice, după caz, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

Calendarul de desfășurare a examenului:

Depunerea dosarelor de înscriere: până la data de 10.01.2020, ora 15.00.

 1. selecția dosarelor de înscriere:
 • verificarea dosarelor de înscriere: 14.01.2020
 • afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 14.01.2020
 • depunerea eventualelor contestații: 15.01.2010
 • afișarea rezultatelor finale ale selecției dosarelor (după soluționarea contestațiilor): 16.01.2020
 1. proba scrisă/practică: 20.01.2020, ora 10.00
 • afișarea rezultatelor: 20.01.2020
 • depunerea eventualelor contestații: 21.01.2020
 • soluționarea contestațiilor: 22.01.2020
 • afișarea rezultatelor finale la proba scrisă/practică: 22.01.2020 

Dosarul de înscriere va conţine:

 1. a) cererea de înscriere la examenul de promovare;
 2. b) adeverinţă eliberată de către Direcţia Resurse Umane privind condiţiile îndeplinite de candidat pentru participarea la examenul de promovare.

Relaţii privind participarea la concurs pot fi obţinute la telefon 021.316.25.98, interior 19346. 

- T E M A T I C A   Ş I    B I B L I O G R A F I A 

TEMATICA

 • Drepturile și obligațiile angajatului;
 • Încetarea contractului individual de muncă;
 • Răspunderea disciplinară. Sancțiuni disciplinare ale angajaților;
 • Personalul poliției de frontieră;
 • Frontiera de stat a României;
 • Centrala telefonică digitală Ericsson MD110 – generalităţi, funcţionalităţi, servicii;
 • Consola operator OPI II. 

BIBLIOGRAFIA

 • Legea nr. 319/2006 –Legea securităţii şi sănătăţii în muncă – cap. IV;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, art. 39, 55-57, 247-248;
 • U.G. nr. 104/2001 – privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră, Cap. 6;
 • U.G. nr. 105/2001 – privind Frontiera de stat a României, Cap. 2
 • Manualul de exploatare a Centralei telefonice digitale Ericsson MD110;
 • Manualul de exploatare a Consolei operator OPI II.

 

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe