Anunț de promovare în treaptă profesională a personalului contractual încadrat la SAT, DAL

ANUNȚ DE PROMOVARE în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual încadrat la Serviciul Asigurare Tehnică.

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră organizează, în condițiile art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale art. 45˄1 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului MAI nr. 105/2015, pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate  cu modificările și completările ulterioare, precum și ale  Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat în funcția de merceolog debutant la Serviciul Asigurare Tehnică din cadrul Direcției de Asigurare Logistică a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (subordonată nemijlocit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră), prevăzut la poziția 32 din statul de organizare al direcției, care îndeplinește cumulativ condițiile legale.

În vederea participării la examen, candidatul va depune la secretariatul Serviciului Personal și Coordonare Structuri de Resurse Umane din cadrul Direcției Resurse Umane a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, cu sediul în municipiul București, Bld. Geniului nr. 42C, Sector 6, camera 406, până la data de 15.11.2022, ora 1500, dosarul de înscriere, care va conține următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la examenul de promovare;
 2. b) adeverinţă (eliberată, la cerere, de către Direcţia Resurse Umane), privind îndeplinirea condiţiilor pentru participarea la examenul de promovare din care să rezulte sfârșitul perioadei de debut stabilită în condițiile legii.

Examenul de promovare se va desfășura în data de 24.11.2022, ora 1500, conform calendarului de desfășurare a examenului, la sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, din municipiul București, Bld. Geniului nr. 42C, Sector 6 și va consta în susținerea unei probe scrise, respectiv în redactarea unei lucrări pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

Rezultatul selecției dosarului de înscriere se va afișa la avizierul unității, iar rezultatul probei scrise și cel al examenului de promovare se va afișa la sediul unității și pe pagina de internet a acesteia, www.politiadefrontiera.ro, Meniul - Despre noi, Secţiunea - Carieră.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI

15.11.2022, ora 1500

Data limită de depunere a dosarului de înscriere

16.11.2022

Selecția dosarelor de concurs

16.11.2022

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs

17.11.2022, până la ora 1600

Depunerea contestațiilor la etapa de selecție a dosarelor

18.11.2022

Soluționarea contestațiilor

21.11.2022

Afișarea rezultatelor finale la selecția dosarelor (după soluționarea contestațiilor)

24.11.2022, ora 1500

Proba scrisă

24.11.2022

Afișarea rezultatelor

25.11.2022, până la ora 1600

Depunerea contestațiilor la etapa probei scrise

28.11.2022

Soluționarea contestațiilor

28.11.2022

Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă (după soluționarea contestațiilor) și a rezultatelor finale la concurs


Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Serviciul Personal și Coordonare Structuri de Resurse Umane – Direcția Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, cu sediul în municipiul București, Bld. Geniului nr. 42C, Sector 6, în zilele lucrătoare, între orele 0900-1500, la telefon 021.316.25.98, interior 19378.

 

- T E M A T I C A   Ş I    B I B L I O G R A F I A [1] -

TEMATICĂ:

 1. U.G. nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române:
 • Capitolul I – Dispoziții generale
 • Capitolul II – Organizarea Poliției de Frontieră Române
 1. Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate:
 • Capitolul I – Dispoziții generale
 • Capitolul II – Informații secrete de stat
 • Capitolul III – Informații secrete de serviciu
 1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice:
 • Capitolul I – Dispoziții generale
 • Capitolul IV – Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire
 • Secțiunea 1 – Consultarea pieței
 • Secțiunea 7 – Criterii de atribuire
 1. M.A.I. nr. 126/2016 pentru aprobarea Regulilor și politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne:
 • Capitolul II – Reguli privind contabilitatea
 1. M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale (integral)

BIBLIOGRAFIE:

 1. U.G. nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române
 2. Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
 3. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 4. M.A.I. nr. 126/2016 pentru aprobarea Regulilor și politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
 5. M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale

 

[1] Se studiază legislaţia actualizată, cu toate evenimentele legislative intervenite până în ziua susținerii probei de examen.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe