Anunț referitor la intenția de ocupare a unui post vacant de ofițer de poliţie, prin mutare în interesul serviciului, în cadrul Direcției Fonduri Externe Nerambursabile

Structura: Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră - Direcția Fonduri Externe Nerambursabile - Serviciul Fonduri Dedicate, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6.

Denumirea postului:

 • ofițer specialist I, prevăzut cu gradul profesional de comisar-șef de poliție.

Definirea sumară a atribuţiilor postului:

 • organizează, execută, coordonează, îndrumă și controlează măsurile și acțiunile din domeniul activității de identificare, elaborare, programare, implementare, monitorizare pentru proiectele finanțate prin fonduri dedicate domeniului Afaceri interne – frontiere, având ca beneficiar Poliția de Frontieră Română: Fonduri de Securitate Internă, Fondul pentru Frontierele Externe, Facilitatea Schengen, PHARE, alte fonduri dedicate, în baza prevederilor legale în vigoare.

Cerinţe:

 • să aibă calitatea de ofițer de poliţie/ofiţer;
 • să fie definitivat în profesie;
 • să nu se afle sub incidenţa prevederilor legale prin care se stabilesc interdicţii referitoare la modificarea raporturilor de serviciu;
 • să nu fie pus la dispoziţia unităţii sau suspendat din funcţie în condiţiile prevederilor art. 27^21 alin. 2), respectiv art. 27^25, lit. a), b), şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului sau ale art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ambele cu modificările şi completările ulterioare;
 • să nu fie clasat medical „apt limitat”;
 • să deţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate;
 • să fi absolvit studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă (S), absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniile: domeniul fundamental (DFI) științe inginerești, ramura de științe (RSI) inginerie electrică, electronică și telecomunicații / ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației / inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management sau în domeniul de licență inginerie civilă / domeniul fundamental (DFI) științe sociale, ramura de știință (RSI) științe juridice / științe administrative / științe militare, informații și ordine publică / științe economice / domeniul fundamental (DFI) științe umaniste și arte, ramura de știință (RSI) filologie;
 • să dețină certificare ca manager de proiect (recunoscută de Autoritatea Națională a Calificărilor - ANC – poate fi obținută și în termen de 12 luni de la ocuparea postului);
 • să aibă cunoștințe de operare PC (Word, Excel);
 • să dețină certificat de competențe lingvistice, emis de o instituție abilitată, pentru cursuri de limba engleză – citit / scris / vorbit: A2 / A2 / A2.

Aptitudini și abilități necesare:

 • rigurozitate, exigență, fermitate, spirit critic, obiectivitate, hotărâre, și promptitudine în luarea deciziilor;
 • atenție, memorie, inteligență practică / teoretic-aplicativă (sesizarea rapidă, înțelegerea și soluționarea problemelor care necesită documentare și studiu);
 • spirit de inovare / imaginație, gândire flexibilă și deschisă la nou, pozitiv în abordări;
 • calități de exprimare (în scris și verbal);
 • capacitate de a lucra atât independent dar și în echipă;
 • capacitatea de a redacta documente direct în limbile de circulație internațională pe care le cunoaște;
 • capacitate de reprezentare și promovare a intereselor instituției.

Criterii de selecţie:

Selecţia pentru ocuparea posturilor se va realiza pe baza unui interviu de cunoaştere, în cadrul căruia vor fi abordate subiecte referitoare la:

 • Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16.04.2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize și de abrogare a Deciziei nr. 574/2007/CE (art. 2 Definiții – frontiere externe, frontiere externe temporare, art. 3 (1) Obiectivul general, art. 4 Acțiuni eligibile, art. 14 Acțiunile Uniunii);
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare (art. 2, Anexa I partea I – Achiziții Publice);
 • Hotărârea Guvernului nr. 962/2014 privind desemnarea autorității responsabile pentru Cadrul Financiar Multianual 2014 – 2020, domeniul Afaceri Interne, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul M.A.I. nr. 76 din 09.07.2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă și Fondului pentru azil, migrație și integrare, cu modificările și completările ulterioare (art. 3, art. 4, art. 6, art. 8, Anexa 1 Regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor în cadrul proiectelor finanțate prin Fondul pentru securitate intern, componenta pentru frontiere externe și vize și componenta pentru cooperare polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor);
 • Ordinul M.A.I. nr. 126 din 19.08.2016 pentru aprobarea Regulilor și politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (Reguli din 19.08.2016 și politici contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne – art. 19). 

Persoanele interesate vor transmite, până la data de 05.02.2021, un CV în format Europass pe adresa de e-mail: cariera@igpf.ro, urmând să fie informate cu privire la data şi ora desfăşurării interviului, după caz, în funcție de rezultatul analizei CV-urilor.

Rezultatul interviului va fi comunicat individual, iar persoana selecționată va întocmi un acord pentru mutarea, în interesul serviciului, la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, urmând să fie parcursă procedura referitoare la modificarea raporturilor de serviciu, conform normelor metodologice în vigoare.

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe